11 december.

Heiligen van de dag. file:///Users/niekkoomen/Sites/Volkoomen/heiligen/11 december.htm

 

Uit www.catholicculture.org

Klik hier voor inleiding heiligen met relikwieën, biecht, aflaat, chrisma, era of tijdsbepaling, weerspreuken, bloemen.

 

11 december, H. Damasus: Grieks damazein: ‘temmen of bedwingen,’ het is de bedwinger.

Geboren in 306 te Rome, zijn familie van Spaanse afkomst. Opgevoed in een vrome familie, zijn vader was priester te Rome en Damasus diende een tijd als deken in zijn vaders kerk, St. Laurentius. Priester en assistent van paus Liberius. Gekozen als 37ste paus in een moeilijke verkiezing waarin een minderheid de antipaus Ursinus koos. Ze leidden samen te Rome wat tot kwaadheid leidde tot hun supporters en Damasus valse aanklacht van misdaad. Paus van 366-384, een tijd van beslissende politieke, geestelijke en kerkelijke ontwikkelingen, Arianisme, schisma’s als die van Antiochië, Constantinopel, Sardinië en Rome. Tijdens zijn regering werd het een Romeinse staatsgodsdienst. Tijdens zijn regering kreeg zijn secretaris, de heilige Hironymus, opdracht de authentieke Latijnse Bijbeltekst, de Vulgata, vast te stellen. Damasus liet de door Diocletianus gesloten catacomben heropenen en restaureren en vervaardigde opschriften en verhalen voor graven van martelaren. Tien van zijn brieven zijn bewaard gebleven. Naar hem is de Cortile di San Damaso van het Vaticaans paleis genoemd. Gestorven op 11 december 384 te Rome, een natuurlijke dood.

Uit holy-icons.com

11 december, H. Daniël: Hebreeuws, ‘mijn rechter is God.’

Een van de 4 grote profeten van O.T. In zijn jeugd meegenomen door Nebukadnezar II in de tijd dat Jojakim koning was van Juda. De hofdienaar die Daniël en andere voorname Israëlieten moest onderwijzen in de taal van de Chaldeeërs geeft Daniël een andere naam, Beltesassar. Dit is een verwijzing naar de afgod Bel. In ballingschap wilde Danil zich aan de reinheidsvoorschriften houden en hij vroeg aan de hofdienaar of hij het eten van de koning mocht weigeren. Dit omdat het verboden was eten te eten dat aan afgoden was gewijd. De hofdienaar twijfelde eraan of de koning het zou toestaan, daarom stelde Danil voor om een test te doen, en hij en zijn drie vrienden Chananja, Misael en Azarja (de hofdienaar noemde hen Sadrach, Mesach en Abednego) aten tien dagen lang alleen groente en dronken alleen water. Daniël en zijn drie vrienden zagen er na de tien dagen veel beter uit dan de rest van de ballingen. Ze hoefden het koninklijke eten voortaan niet te eten. De koning merkte dat Daniël en zijn drie vrienden erg wijs waren, zelfs wijzer dan de wijzen en magiërs van het Babylonische Rijk. Ze ervoeren dit als een geschenk van God en ze zeiden dat ook tegen de koning. Door Daniël ‘s wijsheid kreeg hij door de opvolger van Nebukadnezars zoon, koning Darius de Grote, zelfs een van de belangrijkste functies van het rijk toegewezen. De andere rijks bestuurders waren het daar echter niet mee eens en zorgden er met een list door dat Daniël in een kuil met leeuwen geworpen werd, maar God stuurde een engel die ervoor zorgde dat Daniël niets overkwam. Daniël kreeg later nog verschillende visioenen te zien over het einde van de ballingschap, de komst van Jezus en Zijn offer en over de eindtijd.

Door zijn vermogen om dromen uit te leggen kreeg hij een invloedrijke positie aan het hof. Hij wordt afgebeeld in de leeuwenkuil. Ook wel de drie jongelingen in de vurige oven. Daniël versloeg een draak door hem pekballen te voeren die zijn maag verstopten. De R. K. kerk gelooft hier niet meer in en heeft de passage over Daniël en de draak uit de boeken verwijderd.

 

Uit en.wikipedia.org

11 december, Jozef van Egypte.

Oudtestamentische figuur en vierde aartsvader. De op een na jongste zoon van Jacob en Rachel, de elfde van de twaalf zonen van aartsvader Jakob. Hij was het eerste kind dat Jakob kreeg bij zijn geliefde vrouw Rachel; daarvoor had hij er al zes gehad bij zijn andere vrouw Lea, twee bij zijn slavin Bilha en twee bij Zilpa, een andere slavin. Na Jozef kreeg Rachel nog een tweede zoon: Benjamin. Jakob hield van zijn laatste twee jongens meer dan van de eerste tien. Zij waren dan ook erg jaloers op de jongste twee. Jozef noemden zij verachtelijk ‘die dromer,’ omdat hij steeds droomde dat hij de belangrijkste en hoogstgeplaatste was van het hele gezin. Toen Jozef eens een prachtige veelkleurige mantel kreeg van zijn vader, werden de oudere broers zo jaloers op hem, dat ze hem ergens op een geschikt moment in een put wierpen en later als slaaf verkochten aan een karavaan voorbijtrekkende Egyptenaren. De jongen werd als slaaf doorverkocht aan een vooraanstaand Egyptisch ambtenaar, Potifar geheten. Potifars vrouw werd verliefd op de jonge knappe Hebreeër. Ze probeerde hem te verleiden. Jozef weigerde in te gaan op haar toenaderingspogingen. Daarop was die vrouw zo beledigd dat ze hem op valse beschuldigingen in de gevangenis liet werpen. Daar ontmoette hij de opperschenker en opperbakker van de farao. Hij wist hun dromen uit te leggen, en voorspelde er hun toekomst uit. Later, toen de farao een droomuitlegger nodig had, herinnerde de opperschenker zich de Hebreeër in de gevangenis. Jozef werd naar het paleis gehaald en legde de Farao zijn dromen uit en voegde er tegelijkertijd een aantal beleidsadviezen aan toe. Als beloning werd hij aangesteld tot onderkoning.

Hij voerde een verstandig beleid. Toen alle omringende landen kreunden onder een zware hongersnood, bleek hij grote voorraden te hebben opgeslagen in zijn schuren. Daardoor aangetrokken kwamen ook zijn broers uit Kanaän om brood te kopen. Zij herkenden hun verkochte broertje niet, maar hij hen wel. Na veel verwikkelingen verzoenden ze zich met elkaar. De hele familie kwam over naar Egypte om daar een welgesteld leven te leiden. Genesis 37-50.

Hij wordt meestal afgebeeld bij de put, ook wel met Potifars vrouw en de ontmoeting met zijn broers. Attributen zijn aren, korenschoven en koeien.

Uit krisbiesbroeck.skynetblogs.be

11 december, H. Daniel de Styliet; pilaar, een Griekse pilaarheilige in de 5de eeuw. De naam was al vroeg in de middeleeuwen populair.

Geboren in 409 te Maratha, Syri. Monnik te Samosata aan de opper Eufraat met zijn 12de , door zijn medebroeders tot abt gekozen wat hij weigerde. Maakte twee tochten om van de H. Simeon de Styliet te leren en ontving zijn zegen. Wilde een pelgrimsreis naar het Heilige Land maken maar een visioen van H. Simeon zei hem naar Constantinopel te reizen waar hij de rest van zijn leven bleef. Met zijn 42ste werd hij een pilaar kluizenaar zoals Simeon en verbleef er een 33 jaar op. Hij leefde op een serie pilaren die voor hem gebouwd werden door de heerser Leo I en andere rijke ondersteuners, leefde in open weer en stond elke dag totdat hij instortte. Velen kwamen om bij de heilige man te leren en zaten aan de voet van de pilaren als hij preekte, mis vierde en geestelijke raad gaf en heelde de zieken die naar zijn platform gebracht werden. Raadgever van heerser Leo en Zeno, de patriarch van Constantinopel en profetiseerde sommige politieke zaken waarin Zeno gewikkeld was. Daniël kwam eens van zijn pilaar om de heerser Baliscus te overtuigen dat hij het monophysite moest verbannen. Overleden te Constantinopel aan natuurlijke oorzaken, hij preekte de datum van zijn dood en had visioenen van engelen in 493.

 

Uit en.wikipedia.org

11 december, H. Sabinus: Latijn, ‘behorend tot de stam der Sabijnen,’ een oud-Italiaans volk. Het was een bijnaam van de dichter en vriend van Horatius en Ovidius.

Sabinus was deken in Milaan, zeer geschatte vriend en medewerker van Ambrosius. Zes brieven van Ambrosius aan hem zijn behouden. Bracht de brieven van de synode van Rome in 372 naar Antiochië, nu Antakya in Turkije. Bisschop van Piacenza in 376 of 381, was met Ambrosius op het concilie van Aquileja in 381 en voerde de beslissing van het 1ste concilie van Nicaa uit en deelde zijn begeestering voor de maagdelijke stand. In Piacenza verbouwde hij de aan de apostelen gewijde kerk waar hij later in begraven werd en sinds de 8ste eeuw aan hem gewijd is.

 

 

 

 

11 december, Volcmarus,

Na de dood van Baldericus is Volkmarus of Folkmarus, een Fries en zestiende bisschop van Utrecht een 13 jaar de bisschoppelijke waardigheid bekleed. Is gestorven op 11 december 989.

De boom van zijn dag is de Aleppopijn, Pinus halepensis.

Zie verder: http://www.volkoomen.nl/ en : http://volkoomenoudeherbariaenmedisch.nl/