19 januari.

Heiligen van de dag. file:///Users/niekkoomen/Sites/Volkoomen/heiligen/19 januari.htm

 

Klik hier voor inleiding heiligen met relikwien, biecht, aflaat, chrisma, era of tijdsbepaling, weerspreuken, bloemen.

19 januari, Vrouwkensavond. Dit wordt te Brussel gevierd, naar verluidt ter herinnering aan de 19de januari 1101, toen de Brusselaren, aan het zwaard der Saracenen ontkomen, naar huis terugkeerden. Elk jaar luiden nog alle klokken van Brussel een half uur lang. De vrouwen zijn uitsluitend de baas, na het avondmaal proberen ze zelf hun echtgenoten naar bed te dragen.

Uit en.wikipedia.org

19 januari of 10 juli, H. Knud, Kanutus): mogelijk van Zweeds knut; ‘knoet.’ De Latijnse vorm Canutus werd aangepast aan canus: ‘grijs, oud of eerbiedwaardig.’

Hij leefde ca 1040-1086, vader van Karel de Goede. Hij maakte in 1070-1075 de krijgstocht naar Engeland mee en claimde de Engelse troon. Na de dood van zijn vader, Svend Estridson, werd hij in 1076 verbannen, maar in 1080 als opvolger van zijn broer Harald Hein tot Deense koning gekozen. Verbitterde door gewelddadige onderdrukking van de oude zeden in zijn land en de heidense gebruiken zijn onderdanen. Hij deed zeer veel in zijn land voor de bevordering van het aanzien van de Kerk en het christelijk geloof. Hij declareerde dat Kerst 20 dagen zou duren. De wijze waarop zijn ambtenaren echter optraden lokte een opstand uit zodat hij te Odense in de St. Albanskerk gedood werd op 10 juli 1086, in de crypte worden zijn relieken bewaard. De stad was in de tijd van de Vikingen aan de oppergod Odin, vandaar Odense, gewijd, maar werd in de middeleeuwen een bedevaartsoord van Koning Knud. Hij is 1101 door paus Paschalis gecanoniseerd en gold tijdens de middeleeuwen als schutspatroon van Denemarken. Onder de naam Canutus werd Knud I van Denemarken in 1100 heilig verklaard.

Hij wordt afgebeeld in koninklijke gewaden, rijksappel, kroon en scepter en naar zijn martelaarschap de dolk of zwaard, pijl en lans, de pijl steekt bij hem wel in de borst.

Uit www.catholicculture.org

19 januari, H. Marius (Marinus) en Martha: niet van Latijn mare: ‘zee,’ maar van mas: ‘man’. de mannelijke. Met Valentine de presbyter, Cyrinus, Astyrius en vele anderen.

Martelaren ca 304 tijdens Diocletianus. Volgens een latere legende waren Audifax en Abachum hun kinderen, die waren martelaars onder Claudius ca 270.

Marinus en Marthe waren wel gestelde mensen uit Perzië waar ze alles verkochten en kwamen met hun zoons te Rome om de heilige overblijfsels van de apostels en martelaars te aanbidden. Toen de keizer hen vraag waarom ze van zo ver kwamen en hun eigen goden daar lieten om naar dode mensen te zoeken antwoordde ze ‘we zijn dienaren van God en we komen zoeken voor de heilige apostels wiens onsterfelijke zielen met God leven, ze kunnen onze voorsprekers bij God zijn.’ Cyrinus werd in de Tiber gegooid en zijn lichaam werd door Marinus en Martha gevonden en eerbiedig begraven. Valentine de priester werd naar commandant Astyrius gebracht en genas zijn dochter die al een paar jaar blind was. Vervolgens doopte hij Astyrius en zijn hele gezin. Allen werden ter dood gebracht.

Odoaker bij Severinus uit www.aeiou.at

19 januari, H. Severinus: Latijn severus: ‘streng.’ Het is al een Romeinse familienaam, Lucius Septimius Severus was Romeins keizer van 193-211, zo ook Alexander Severus 222-235.

Severinus was apostel van Noricum (Oostenrijk ten zuiden van  de Donau) 410-482. Mogelijk is hij in Z. Italië geboren of in N. Afrika, hij weigerde er zelf over te discussiëren maar noemde zijn ervaringen met oosterse kloosters

Na de dood van Attilla in 453 kwam hij naar Noricum en stond in hoge aanzien bij de christenen en heidenen. Hij reisde eerste langs de Donau in Noricum en Bavaria, preekte en zorgde voor de stervenden, was abt van twee door hem gestichte kloosters, Passau en Favianae, ziekenhuizen wat nodig was na de grote landverhuizing. Hij sliep in zakken en vastte veel. Hij kreeg er veel respect mee. Hij zou ook de vernietiging van Astura door de Hunnen voorspeld hebben.  Hij stierf te Favianae waar na zes jaar de monniken verdreven werden en zijn lichaam werd naar Italië gebracht, kasteel Castel dellՏvo te Napels, dan naar het klooster San Severino te Napels.

Uit har22201.blogspot.com

19 januari, H. Wilhelmus van Donjeon (Guillaume, Wilhelmus Bituricensis): Germaans wil: ‘willen,’ het willen of streven, helm: ‘bedekker of beschermer.’

Wilhelmus was geboren in 1150 uit een adellijke familie, graven van Nevers. Hij werd opgevoed door een verwant die diaken was in Soissons, trok als heremiet naar Grandmont terug en trad in 1167 in het Cisterse klooster te Pontigny in. In 1184 werd hij abt van Fontaie-Jean, in 1187 abt van Chalis bij Senlis en op 23 november 1200 aartsbisschop van Bourges. Hij is beschermheer van de Franse natie en Sorbonne. Een moedig verdediger van kerkelijke rechten tegen koning Philippe-August. Hij stierf tijdens de voorbereidingen van een kruistocht tegen de Albanazen. Paus Honorius III canoniseerde hem op 17 mei 1218.

 

 

 

 

 

Uit en.wikipedia.org

19 januari, H. Sara, Hebreeuws woord voor vorstin, de vrouwelijke vorm van sjar: ‘vorst.’ De naam van de vrouw van Abraham. Aanvankelijk  heette ze Sarai maar bij de aankondiging van de geboorte van een zoon moest zij haar naam veranderen zoals in primitieve gemeenschappen dikwijls gebeurt bij verandering van levensstaat. Genesis 17:15.

Abraham en zijn vrouw Sara rea­geerden op de boodschap, waarvoor de Heer eigenlijk bij Abraham op bezoek was geko­men. ‘Waar is Sara, uw vrouw?’ vroegen ze hem. ҄’Daar, in de tent,’ antwoordde hij. Toen zei een van hen: ‘Ik kom over pre­cies een jaar bij u terug, en dan zal uw vrouw Sara een zoon hebben.’ Sara die in de ingang van de tent stond, achter de man, hoorde dat. Nu waren Abraham en zij op hoge leeftijd geko­men en de jaren dat een vrouw vruchtbaar is, lagen al ver ach­ter haar. Daarom lachte ze in zichzelf. Zou de liefde voor mij dan nog weggelegd zijn? dacht ze. Ik ben immers verwelkt en ook mijn man is al oud. Toen vroeg de Heer aan Abraham: ‘waarom lacht Sara, waarom vraagt ze zich af, of zij op haar leeftijd nog wel een kind ter wereld kan brengen? Is ook maar iets voor de Heer onmogelijk? Op de vastgestelde tijd, over precies een jaar, kom Ik bij je terug en dan heeft Sara een zoon’. Geschrokken ontkende Sara: ‘ik heb niet gelachen.’ Maar Hij zei: ‘ja, je hebt wel gelachen.’

Abraham gezien krijg je te horen als je vijftig bent. In het Nieuwe Testament zegt Jezus dat hij Abraham had gezien. Nu was Abraham al jaren dood en men geloofde hem niet. Ze zeiden: ҇ij zijt nog geen vijftig jaar en toch hebt gij Abraham gezien? Om de vrouwen niet te kort te doen met Ԯ passend feestje wordt zij in dat geval Sara (de vrouw van Abraham) genoemd.

De zinnebeeldige bloem van de dag is de witte dovenetel, Lamium album.

Zie verder: http://www.volkoomen.nl/ en : http://volkoomenoudeherbariaenmedisch.nl/