19 maart.

Heiligen van de dag. file:///Users/niekkoomen/Sites/Volkoomen/heiligen/19 maart.htm

 

Uit politiekrheden.blogspot.com

Klik hier voor inleiding heiligen met relikwieën, biecht, aflaat, chrisma, era of tijdsbepaling, weerspreuken, bloemen.

19 maart, H. Jozef, zie 1 mei.

Jozef wordt in Matthes als zoon van een Jacob genoemd en afstammeling van Abraham en David. Hij was timmerman van beroep. Hij was de pleegvader van Jezus en was tijdens zijn geboorte met Maria verloofd, had nog geen gemeenschap met haar gehad. Sommige menen dat Jozef de biologische vader was. Hij wordt nog vermeld als Jezus 12 jaar oud is, later wordt hij niet meer vermeld, Maria wel, mogelijk was hij overleden toen Jezus begon.

De legende verhaalt dat Maria in de tempel opgevoed was en hier de gelofte van kuisheid afgelegd had. Wegens haar schoonheid had ze vele bewonderaars en moest ze zich van hen ontdoen, kinderloosheid gold in die tijd als wat ongewoons. De hogepriester die van Mariaճ gelofte wist legde de beslissing in Gods handen. Hij vroeg alle vrijers naar het huis des Heren te komen en liet hun staf aan het altaar neer leggen. Die zijn staf groen werd zou de hand van Maria krijgen. De wonder gebeurde met de staf van Jozef.

De eenvoudige man hield van zijn bruid en wilde toch haar wens vervullen de echt niet te voltrekken. Welke twijfel, welke wanhoop moet hem overvallen zijn toen hij merkte dat Maria moeder werd. Zou hij, de rechtvaardige, zich van haar scheiden laten, haar verstoten en haar daarmee aan de straf van steniging uitleveren? Zou hij het kind van een andere, onbekende op moeten zien groeien? Eindelijk besloot hij heimelijk zijn verloofde te verlaten. Maar, daar stond ճ nachts een engel naast hem en sprak: ԗees niet bang Maria tot je te nemen, het kind dat ze verwacht heeft ze van de Heilige Geest ontvangen. Nu twijfelde hij niet langer om het huwelijk te vieren en zijn bruid in huis te halen. Dan komt de volkstelling van keizer Augustus. Dacht Jozef aan een plaats in de H. Schrift dat de Verlosser in Bethlehem geboren zou worden? Zag hij in het wereldlijke bevel een wenk van de hemel om in Nazareth op te breken zodat het in vervulling ging? We weten het niet.

Jozef en Maria gingen op weg naar de Davidsstad en toen ze daar aankwamen brak de tijd aan dat Maria baren zou. En ze baarde haar eerste zoon. Josefs kind was het niet, maar de liefde van een goede vader nam de overhand en hij noemde het maar de wens van de engel Jezus.

Als God de mens een zending toewijst schenkt hij hem genade die te vervullen. Zo heeft de Heer ook in Jozef, Ԥie als de zon alles verenigt wat de anderen heiligen in licht en glans bewijzen, deemoed, geloof, offerbereidheid, gehoorzaamheid, bescheidenheid en liefdeծ Zijn opgave bestond daarin om het goddelijke kind een familie te geven, het te verzorgen en het geheim van zijn wonderbaarlijke afstamming te behoeden en vrijwillig het kind tot zich te nemen. Zoals Jozef deze opgave vervulde, daarin ligt zijn grootheid.

Zijn patronaat is groot. Hij is de beschermer van de kerk sinds 1479, patroon van timmerlui en meubelmakers, meest arbeiders in het algemeen. Patroon van Belgi, patroon van maagden, huisgezin en stervenden. Er zijn vele naar hem genoemde broederschappen, en verenigingen, de arbeiders, de houtverwerkers, ingenieurs, pioniers, reizende en getrouwde mannen, kinderen, wezen. Hij is helper in alle twijfelachtige gevallen, ook bij oogziektes en in verzoekingen van vele soorten om bijstand geroepen, bijvoorbeeld van asielzoekers, dat vanwege de kindermoord in Bethlehem en zijn vlucht naar Egypte.

Hij wordt, net als Anna, met het kind Jezus afgebeeld, soms draagt hij het kind of onderricht hem. Als hij alleen optreedt dan zie je bij hem een lelie, een timmermanswerktuig of een wandelstok.

De staf van de H. Jozef bloeide met witte lelin toen hij tot man van Maria gekozen werd. Bij Jozef is de rode lelie een verbastering van zijn bloeiende staf en is ook bij hem het symbool van kuisheid.   

De narcis is een plant die als staf in St. Jozefs hand ge­bloeid zou hebben, Duits St. Josephsstab en Josephsstabel. Jozef vocht met meerdere jongelui om de hand van Maria, onder hen werden staven uitgedeeld om uit te zoeken wie voor haar bestemd was. Wiens staf Գ nachts zou beginnen te groeien was de ware. Dat was Jozefs staf die niet alleen groen werd, maar ook bloeide en narcissen (lelies) voortbracht.

In een nederige hut in Spanje lag een meisje ziek van de koorts. Haar moeder had gedaan wat ze kon met haar smalle beurs, maar de patint herstelde niet. De moeder werd er wanhopig van, voelde zich zelf zo ziek en knielde op haar knien en bad tot St. Jozef om hulp. Een schok van vreugde ging door haar heen toen ze haar hoofd ophief en zag dat de kamer in een roze gloed verlicht was die uit leek te stralen boven een figuur die zich over het venster heen boog, een man met een aardige uitdrukking. De vreemde plaatste een takje oleander op de borst van het meisje, roze en niet verwelkt alsof die vers in het paradijs geplukt was. Het licht verflauwde en toen de moeder over haar ogen wreef om de man helderder te zien en hem te danken voor zijn aanwezigheid, was de kamer leeg, behalve de patint en zij zelf. Maar ze zag dat het meisje in een kalme slaap lag, voor het eerst sinds haar ziekte. Ze boog haar hoofd met tranen van dankbaarheid. Het herstel was spoedig en van af die dag werd de oleander de bloem van St. Jozef genoemd.

Een legende verhaalt dat St. Jozef een gewone stok bij zich had, maar die begon te bloeien toen een engel hem vertelde dat hij de echtgenoot van Maria zou zijn. Daarom wordt de oleander in Toscane ‘Mazza di San Giuseppe,’ St. Jozefstaf genoemd. Een variant beweert dat de staf bloeide en terzelfder tijd een duif zich op het uiteinde neerzette. De beroemde schilder Rafael maakte dit wonder. De Franse fleur de St. Joseph en baton de S. Joseph.

In St. Gall is de Lilium bulbiferum de St. Josephs ilga, ook wel de gele vogelmelk, Ornithogalum luteum, verder de beemd boksbaard, Tragopogon pratensis of T. porrifolius. Een soort wit klokje of Campanula heet in Bologna de kleine St. Jozefstaf, zijn tranen zijn het traangras Coix lachryma, zijn tarwe, het wonderkoren, Triticum turgidum.

De bloedstelpende werking van Achillea, duizendblad, komt ook terug in het Franse herbe aux carpentiers, het Duitse Zimmermannskraut en het Engelse soldiers woundwort. Die heet ook wel herbe de St. Joseph omdat, toen de schrijnwerker Jozef zich een had gekwetst, Jezus met dit kruid hem genas.

Als Դ helder is op Sint Jozephdag, een goed jaar men verwachten mag. Ook:

Een schone Sint Josephdag geeft een goed jaar. Ook:

Sint Joseph helder en klaar, geeft licht een vruchtbaar jaar.

Zie verder: http://www.volkoomen.nl/ en : http://volkoomenoudeherbariaenmedisch.nl/