21 november.

Heiligen van de dag. file:///Users/niekkoomen/Sites/Volkoomen/heiligen/21 november.htm

 

Uit nl.123rf.com

Klik hier voor inleiding heiligen met relikwieën, biecht, aflaat, chrisma, era of tijdsbepaling, weerspreuken, bloemen.

21 november, Maria Presentatie. Opdracht van Maria in de Tempel. Het apocriefe proto-evangelie van Jacobus verhaalt, dat Maria op driejarige leeftijd door haar ouders in de tempel werd opgedragen.

Maria’s opdracht klaar en hel, maakt de winter streng en fel.

 

Uit theblackcordelias.wordpress.com

21 november, H. Gelasius I: Grieks galaein: ‘lachen,’ dus de vrolijke.

Een van de belangrijkste pausen uit de 5de eeuw.

Gelasius I, de 49ste paus geldt als derde Afrikaanse paus in de geschiedenis. Volgens het Liber Pontificalis is hij natione Afer, ofwel Afrikaan van geboorte, hetgeen doet vermoeden dat hij zwart was. Hijzelf schrijft echter in een brief dat hij Romein van geboorte was. Afhankelijk van de definitie van afkomst sluit het elkaar echter niet uit. De keuze voor Gelasius als opvolger van Felix IIII geldt als een keuze voor continuïteit, aangezien Gelasius door Felix nauw bij het bestuur van de Kerk betrokken werd. Hij erfde van Felix een door het schisma van Acacius verdeelde kerk. Dit schisma was ontstaan doordat patriarch Acacius van Constantinopel toenadering zocht tot de Monofysieten en hierin gevolgd werd door andere bisschoppen, waarna ze allemaal geëxcommuniceerd werden. Door dit alles waren de banden met de keizer van het Oost Romeinse rijk, Anastasius I, ook gespannen. Vanuit het pauselijk oogpunt waren al deze leiders en hun volgelingen vervallen tot ketterij door het monofysitisme te accepteren. Gelasiusՠboek, De duabus in Christo naturis (over de dualiteit in de Natuur van Christus), handelt hierover. Aan Anastasius stuurde hij een brief, met daarin duidelijk uiteengezet zijn visie op de verhouding tussen de Kerk en het keizerrijk; . Twee machten, verheven Keizer, heersen over de wereld: de heilige macht van de bisschoppen, en die van de koningen. De macht van de bisschoppen weegt zwaarder dan die van de koningen, omdat de bisschoppen zich aan de zetel van God zullen moeten verantwoorden voor alle mensen, koningen inbegrepen. Uwe vrome majesteit zal dus niet anders kunnen dan concluderen dat niemand, op welk moment ook, onder geen enkele menselijke aanleiding, zich ooit kan oprichten tegen de absoluut unieke rol van hij die door het voorschrift van Christus zelf aan het aan het hoofd van de Kerk heeft geplaatst en die door de Heilige Kerk als haar leider gezien wordt.

In deze tekst kunnen we de ideeën van Gelasius lezen over wat bekend zou worden als de Tweezwaardenleer. De al langer in het nauw gedreven manicheisten werden door Gelasius definitief verdrukt. Hij vermoedde hun aanwezigheid in Rome en wist ze door een list aan te wijzen. Tijdens de eucharistie liet hij zowel brood als wijn brengen. Daar manichesten geen alcohol dronken, was het mogelijk ze aan te wijzen. Na de verdrijving van de manichesten kwam de gewone eucharistie weer in zwang. In zijn strijd tegen ketterijen slaagde Gelasius er uiteindelijk in het eeuwenoude Romeinse Lupercaliafeest te vervangen door een ander vruchtbaarheidsfeest, maar dan ter ere van Maria. In een brief van Gelasius aan Andromachus staan details over het feest, die anders verloren zouden zijn gegaan. Onder het pontificaat van Gelasius werd de canon van de Bijbel vastgesteld, hetgeen nodig was om de verschillen van mening over de aard van Christus te beslechten. Hiertoe werd in Rome in 494 een synode bijeengeroepen, waarop behalve de canon van de bijbel ook de Kerkvaders en apocriefe geschriften bepaald werden. Verder zijn 42 brieven, evenals 49 brieffragmenten en 6 traktaten bewaard gebleven, wat Gelasius de meest schrijvende vroege paus maakt. Gelasius I stierf op 19 november. Zijn gedenkdag, evenals de dag waarop hij begraven werd, is 21 november.

Uit oca.org

21 november, H. Maurus: Latijn maurus: ‘Moor,’ uit Mauritanië. Naam van enige heiligen.

Claudius, Maurus en Jason zijn Romeinse martelaars uit de 3de eeuw en gestorven te Rome in 284.

Claudius en zijn twee zonen Maurus en Jason stierven tijdens de christenvervolgingen onder keizer Numerian in Rome de marteldood. Ook zijn vrouw Hilaria werd gruwelijk gefolterd. Claudius werd in de Tiber verdronken, Maurus en Jason werd met het zwaard gedood. Hilaria, moeder en vrouw, werd door gerechtsdienaars gegrepen toen ze aan de graven van haar man en zoons bad. Onder paus Paschalis I (817-824) werden de beenderen van de martelaars in de kerk van S. Prassede bij S. Maria Maggiore overgedragen.

Of; Maurus was bisschop en martelaar te Parenzo in Istrië, waarschijnlijk tijdens Diocletianus. Volgens een legendarische passio was hij een monnik uit Afrika waarom hij zich Maurus Afer (de Afrikaanse) genoemd werd. Volgens deze legende werd hij in 284 te Rome onthoofd.

21 november, H. Rufus: Latijn rufus: ‘roodharig of rossig.’ Bij de Romeinen komt een Rufa als meisjesnaam voor bij Horatius.

Dit is een van de zonen van Simon van Cyrene die Christus het kruis hielp dragen, Marcus 15:21 en Rom. 16:13. Een vooraanstaand lid van de eerste Romeinse christengemeenschap aan wie de apostel Paulus zijn groeten zendt, waarschijnlijk dezelfde als eerstgenoemde.

De plant van de dag is de vuilboom, Rhamnus.

Zie verder: http://www.volkoomen.nl/ en : http://volkoomenoudeherbariaenmedisch.nl/