25 oktober.

Heiligen van de dag. file:///Users/niekkoomen/Sites/Volkoomen/heiligen/25 oktober.htm

 

uit saintquoteoftheday.blogspot.com

Klik hier voor inleiding heiligen met relikwieen, biecht, aflaat, chrisma, era of tijdsbepaling, weerspreuken, bloemen.

25 oktober, H. Chrysanthus en Daria van Rome: ‘goud’ en ‘bloem.’ Darius, zie 25 oktober.

Het zijn twee heiligen en Romeinse martelaren rond 304 waarschijnlijk onder Diocletianus. Als jonge student kwam Chrysanthus uit Alexandri naar Rome en leerde daar de christelijke gemeente en hun geloof kennen. Zijn vader, die een hoge beambte was, probeerde alles om zijn zoon van de doop af te houden. Op aanraden van een vriend arrangeerde hij een rendez-vous met de jonge Daria, beschermster van het heilige vuur  als priesteres van Vesta. Zij zou de jonge man die gekte uit zijn kop praten en hem voor de Romeinse staatsreligie terugwinnen. Dat mislukte grondig. Ze begonnen van elkaar te houden en door het voorbeeld van Chrysanthus vond Daria het geloof, ze sloten een jozefshuwelijk, geen seksuele omgang. Hun huwelijk en geloofsgemeenschap werkte op vele Romeinen inspirerend die zich ook lieten dopen. Vanwege hun geloof werden ze in 253 opgepakt en gefolterd. Chrysanthus werd in de huis van een os genaaid etc. Na vele legendarische wonderen die het lijden en dood van beiden verhinderd zou hebben werden ze samen op bevel van keizer Numerianus aan de Via Salaria in Rome levend onder aarde en stenen begraven. Ze worden vooral vereerd in Munstereifel bij Keulen (waar relikwien terechtkwamen), waar de naam als doopnaam nog gebruikelijk is.

Hij wordt met zijn gemalin Daria afgebeeld met leliën omdat ze tezamen rein als broer en zuster leefden. Verder met stenen, martelaarspalm of een leeuw, die haar verdedigde soms met een kroon van bloemen.

Uit nobility.org

25 oktober  H. Crispijn (Crispinus en Crispianus van Soissons):  Latijn crispus: Ԥe gekrulde of kroesլ kroeskop. Al een bijnaam van de Romeinse geschiedschrijver Sallustis. In Handelingen 18:8 wordt ook een Crispus genoemd, vergelijk ook Cor. 1:14.

Crispinus en Crispianus waren broeders, waarschijnlijk Romeinen, die tijdens de vervolgingen van Diocletianus die rond 300 naar Soissons in Frankrijk vluchtten en daar belangeloos schoenmakers werden. Leer hoefden ze niet te kopen, want dat brachten hun de engelen. Waarom ze dan ook de schoenen aan de armen weggaven. Een andere overlevering zegt ronduit dat Crispijn het leer stal. Ze werden martelaars wegens hun ijveren voor de uitbreiding van het christendom. Ze zijn gemarteld, er werden stroken huid gevild, men probeerde zet te verdrinken in de Aisne, onder gedompeld in kokende olie en er werden priemen onder hun nagels gestoken, niets hielp, de priemen vlogen er weer even snel uit als de beulen ze erin staken die daardoor verwond werden. Tenslotte werden ze onthoofd. Het is de vraag of dit te Soissons was of te Rome en dat hun relikwien later naar Soissons zijn gekomen.

Ze worden afgebeeld in handwerker kleding met een schoen of laars in de hand of gereedschap van schoenmakers, vaak met een palmtak als martelaar of met een molensteen om de nek waarmee ze te water werden geworpen. Patroonheilige van al die met leer werken, ook van pedicuren vanwege de marteling met priemen onder de nagels..

Coreopsis tinctoria heet wel Krispijnbloem, een vervorming van Coreopsis?

Uit www.crossroadsiniative.com

25 oktober, H. Gaudentius: Latijn gaudere: ‘zich verheugen.’

Gaudentius, bisschop van Brescia en opvolger van zijn leermeester Filastrius van Brescia. Tijdens het overlijden van Filastrius bevond Gaudentius zich ver van huis op bedevaart (waarschijnlijk op weg naar Jeruzalem). Hij werd tot het aannemen van de benoeming tot bisschop van het diocees Brescia aangespoord door Ambrosius van Milaan. Gaudentius trad als bisschop aan in of rond 387. In opdracht van keizer Honorius en paus Innocentius I maakte Gaudentius met twee andere bisschoppen een reis naar Constantinopel, waar hij rond 405 aankwam. Hij zette zich daar in voor de opheffing van de verbanning van Johannes Chrystosomos die hij eerder op zijn bedevaart in Antiochi had leren kennen. De Oost-Romeinse keizer Arcadius wees deze bemoeienis van de hand. Kennis van de maandenlange reis blijkt uit brieven van Johannes Chrysostomos en bisschopgeschiedschrijver Palladius van Helenopolis.

25 oktober St. Bonifatius: ‘een goed lot of goede toekomst.’

Ook de naam van een aantal pausen, 9, van wie Bonifatius I, 418-422, heilig verklaard werd. Hij was de eerste die verkondigde dat de bisschop te Rome de eerste bisschop der Christeneenheid is. Hij werd door keizer Honorius als tegen de tegenpaus Eulalius benoemd.

De bloemen van hun dag zijn een astersoort, Aster miser, en Tradescantia.

Zie verder: http://www.volkoomen.nl/ en : http://volkoomenoudeherbariaenmedisch.nl/