26 augustus.

Heiligen van de dag. file:///Users/niekkoomen/Sites/Volkoomen/heiligen/26 augustus.htm

 

Uit liturgialatina.blogspot.com

Klik hier voor inleiding heiligen met relikwieën, biecht, aflaat, chrisma, era of tijdsbepaling, weerspreuken, bloemen.

26 augustus, H. Zephyrinus (Zefyrinus): Grieks zefuros: (‘de god van de) stormwind,’ verband houdende met zophos: ‘duisternis, westen.’

Hij was de vijftiende paus en leidde de kerk in de 3de eeuw, van 198 tot 20 december 217, die gedomineerd werd door conflicten over de Drie eenheid. Het beeld van deze paus is vooral bepaald door de geschriften van de latere tegenpaus Hippolytus die Zefyrinus ‘zwak en corrupt’ noemde. Hij verweet Zefyrinus laksheid jegens het patripassianischtische monarchianisme. De opmerkelijke meningsverschillen tussen Zefyrinus (en Callixtus) en Hippolytus lagen in de omgang met de boetekwestie; Zefyrinus (en ook Callixtus) meenden dat boetedoening en vergeving herhaald konden worden na het terugvallen in zonde, Hippolytus veroordeelde dit. Rond 217 veroorzaakte dit een schisma. Zefyrinus laat in het spoor van de conflicten rond Notius van Smyrna een van de eerste uitspraken na: ‘ik ken een God, Jezus Christus, en naast hem geen andere, die geboren is of geleefd heeft.’ Met deze dogmaformulering creëerde Zefyrinus een mogelijkheid voor verzoening tussen de modalistische patripassianen rond Kleomenes, die de leer van Notius van Smyrna aanhing, en de (volgens Calixtus)opvattingen van Hippolytus van Rome. Verder voert hij een aantal kleine dingen in zoals de hostieschaal ofwel de ciborie en de ‘kristalkelk.’ De meningen van de geschiedschrijvers over Zefyrinus grote daadkracht of juist gebrek daaraan lopen wijd uiteen. In elk geval lijkt er consensus te bestaan over de grote invloed die zijn raadgever en opvolger Callixtus heeft gehad tijdens zijn pontificaat.

Uit www.comeandseeicons.com

26 augustus / 1 december / 4 maart, H. Natalia: Latijn (dies) natalis: ‘de geboortedag (van Christus). dus oorspronkelijk 25 december, vgl. Frans Nol, in het Spaans bestaat de vorm Natividad. Natal werd door Vasco da Gama op Kerstdag ontdekt. De naam zal wel betrekking hebben op dies natalis martyrum ‘de dag waarop de martelaren in de hemelse heerlijkheid geboren worden.’

Natalia is geboren in de 3de eeuw te Nicodemi en was de Christelijke echtgenote van Hadrianus van Nicodemi. Haar man zou daar met een aantal christenen martelaar geworden zijn. Hij zou legeraanvoerder zijn geweest en door de standvastigheid van 23 christenen voor het christelijk geloof gewonnen zijn en toen ook op bevel van keizer Maximianus terecht gesteld zijn. met andere christenen moest ze in een kerker bij Nicodemi wachten op zijn dood. Hun stoffelijke resten zouden naar Constantinopel (Argyropolis) gekomen zijn waar Natalia zich bij het graf vestigde en waar ze na haar dood bijgezet werd. Ze werd vooral vereerd in de Griekse kerk. Ze wordt afgebeeld met haar man. Alleen afgebeeld heeft ze een leeuw naast zich.

 

Uit www.englishliterature.narod.ru

26 augustus, H. Ulfilas of Wulfilas, vleivorm van eenstammig verkorte naam met wolf: wolf.

Wulfila, de apostel der Gothen, is geboren omstreeks het jaar 311 uit Christelijke ouders die uit Cappadocië afkomstig waren en vandaar door de Goten in gevangenschap weggevoerd werden. Hij oefende zich in de Latijnse en Griekse talen en had al vroeg vanwege zijn geloof vervolgingen te verduren en bracht om die reden de Gotische Christenen over de Donau in het Romeinse rijk. Al in 341 werd hij door Eusebius tot bisschop gewijd, was sinds 348 onder de Goten werkzaam die zich onder Fridiger in Moesi hadden gevestigd en nam deel aan de synode te Constantinopel in 360, ook zijn laatste reis naar Constantinopel gold een bezoek aan een door keizer Theodosius uitgevaardigd concilie. Hij overleed te Constantinopel, vermoedelijk in 381. Hij was in zijn tijd de voornaamste vertegenwoordiger van het Arianisme en had tevens grote invloed op de staatkundige zaken van zijn dagen. Van zijn geschriften is zijn alleen een gedeelte van de Gotische bijbel bewaard gebleven, voor de vertaling zou hij ook een Gotisch alfabet hebben uitgevonden, de basis hiervan was het Griekse alfabet wat hij voor het runenalfabet uitbreidde. Hij zette het Onze Vader over in de Gotische taal en legde met zijn  a unsar, thu in himina ‘de basis van ons Onze Vader.. Het was het eerste uitvoerige geschrift in een Germaanse taal.

Uit molonlabe70.blogspot.com

26 augustus, 25 maart en 22 mei in de oosterse kerk, Melchisedek van Salem.

Oudtestamentisch figuur, koning en  priester van Salem of Jeruzalem die rond 1800 v. Chr. Overleden is.

We horen van hem in het Bijbelboek Genesis 14: 18-20. Nadat Abraham (die op dat moment nog Abram heet) de overwinning heeft behaald op een verbond van oosterse koningen bood koning Melchisedek van Salem hem brood en wijn aan. Daar hij priester was van God, de Allerhoogste, zegende hij Abraham met de woorden: ‘Gezegend zij Abraham door God de Allerhoogste, die de hemel en aarde gemaakt heeft, en gezegend zij God de Allerhoogste die uw vijand aan u heeft overgeleverd.’ En Abraham gaf hem van alles een tiende deel..

Een raadselachtige figuur. Maar in de loop van de Bijbelse geschiedenis sprak hij blijkbaar tot de verbeelding. Zijn koningschap en priesterschap krijgen een symboolfunctie. Zo duikt zijn naam op in psalm 110: o4. Dat is een intronisatiepsalm voor een nieuwe koning in Jeruzalem. Over die koning wordt gezongen: ‘HWH heeft een eed gezworen en Hij zal er geen spijt van krijgen: Zoals Melchisedek bent u priester voor altijd.’

Ook in het Nieuwe Testament horen we weer over hem, en wel in de Brief aan de Hebreeën 06,20 07,03. Jezus wordt daar voorgesteld als de definitieve hogepriester in de hemel: Ԉij is voor eeuwig hogepriester geworden op de wijze van Melchisedek. Deze Melchisedek, koning van Salem, priester van God de Allerhoogste, kwam Abraham tegemoet, toen hij de koningen had verslagen, en zegende hem; en Abraham gaf hem van alles een tiende deel. De naam Melchisedek betekent vooreerst ‘koning van gerechtigheid,’ vervolgens is hij koning van Salem, dat is ‘vredevorst.’ Hij heeft geen vader, geen moeder, geen stamboom; zijn leven heeft begin noch einde. Hij lijkt op de Zoon van God; hij blijft voor altijd priester.’

Hij geldt als voorafbeelding van Christus. Op grond van het feit dat hij - net als Christus- later koning en priester is. Bovendien worden zijn afkomst en levenseinde niet vermeld: hij heeft net als Christus - geen begin en geen eind. Zijn offer van brood en wijn wijst vooruit naar de eucharistie. Daarom ziet men op afbeeldingen wel hoe hij aan Abraham de communie uitreikt.

De boekweit is de plant van de dag.

Zie verder: http://www.volkoomen.nl/ en : http://volkoomenoudeherbariaenmedisch.nl/