27 augustus.

Heiligen van de dag. file:///Users/niekkoomen/Sites/Volkoomen/heiligen/27 augustus.htm

 

Uit www.heiligenlexicon.de

Klik hier voor inleiding heiligen met relikwieën, biecht, aflaat, chrisma, era of tijdsbepaling, weerspreuken, bloemen.

27 augustus, H. Jozef van Calasanza, (Jos de Calasanz); Hebreeuws, ‘Jahweh voegt toe of geeft vermeerdering.’

Jozef is geboren op 11 maart 1557 op het kasteel Calasanz waar zijn vader stadhouder was te Peralta de la Sal in Aragon. Na een studie recht en theologie werd hij priester in 1583 en schonk zijn bezit na de dood van zijn vader weg. Hij ging naar Rome waar hij in 1597 de eerste school voor verwaarloosde jeugd stichtte. Hij was ook de stichter van de Piaristen (in Latijn pairum scholarum, congregatie van vrome scholen) die ijverden voor de opvoeding van de jeugd, hij was de eerste generaal-overste. Hij is patroon van de christelijke scholen. Hij wordt een tweede Job genoemd om zijn groot geduld. Tijdens de grote pest van Rome werkte hij samen met H. Camillus de Lellis, verpleegde ze en begroef ze. Overleden te Rome op 25 augustus 1648 en werd begraven te Rome in het St. Pantaleon, werd door paus Clemens XIII heilig verklaard in 1767. De Piaristen hebben zich later ook naar het middelbaar onderwijs gericht, vooral in de landen van de Oostenrijkse monarchie. Daar namen zij het werk van de Jezuïeten over toen deze werden verbannen.

Uit www.spreadjesus.org

27 augustus, H. Caesarius (Caesarius Arelatensis): ‘wellen,’ vgl. Caesar, zodat men er de betekenis aan toekende ‘met de keizersnede geboren,’ Plinius, vgl. Frans (operation) cesarienne: de ‘keizersnede.’ Kinderen die zo geboren waren werden vaak Caesar genoemd. Andere mogelijkheden zijn er ook, bijvoorbeeld van een Etruskisch woord aesar: ‘god,’ Latijn caesarius: ‘’wit hoofdhaar,’ caesius: ‘met grijsblauwe ogen’ en dergelijke.

H. Caesarius is geboren rond 470/71 in de streek van Cholon sur Saone. Ca. 490 werd hij monnik te Lerin en in 502 aartsbisschop van Arles. Hij was een van de grootste volkspredikers van de vroege christentijd. Wegens zijn grote persoonlijkheid werd hij ‘lamp van de zuid-Gallische kerkՠ’ enoemd. Naar het voorbeeld van Augustinus predikte hij op zijn minst eenmaal per dag en deed hij veel voor een waardevolle verzorging van de godsdienstige plechtigheden en zielzorg.  Hij was voorzitter van de Tweede synode van Orange die de doctrines van Augustinus van Hippo verdedigde tegen de aanhangers van het Pelagianisme, een groep dissidente christenen die voorhielden dat de eerste stap naar verlossing een vrijwillige keuze is, een daad van menselijke vrijheid dus, en niet de genade, ook al is deze nodig om ook daadwerkelijk verlost te worden. De genadeleer van paus Felix III die grotendeels ontleend is aan H. Augustinus werd in juli 529 aanvaard door de Tweede Synode van Orange. Hij introduceerde veel hervormingen en stichtte verschillende kloosters. Ook schreef hij twee kloosterregels, de Regula ad monachos en de Regula ad virgines. 

27 augustus H. Ebbo: verkorting, vleivorm van Germaanse ever-namen. 

Ebbo is geboren te Tonnerre en werd benedictijn te St. Pierre leVef in Sens. Hij werd tot aartsbisschop van Sens in Frankrijk benoemd in 709.  Hij redde de stad in 725 bij de belegering door de Arabieren.

Uit de.wikipedia.org

27 augustus, H. Gebhard II van Konstanz: Germaans geb: ‘geven,’ hard: ‘sterk of stevig,’ dus ongeveer, sterk in het geven, vrijgevig.

Gebhard is geboren op 7 augustus 949 in de buurt van Bregenz te Oostenrijk als zoon van graaf Ulrich VI van Bregenz. Hij werd opgeleid in de domschool van Konstanz en door zijn oom Konrad (Conradus) tot priester gewijd en in 979 door keizer Otto II tot bisschop van Konstanz, toen het grootste Duitse diocees. Als opvolger van Konrad zette hij zijn werk voort, de monniken moesten een streng leven leiden. Hij reisde onvermoeibaar en bezocht kloosters en wijdde kerken in. Hij bracht een hoofdrelikwie van Gregorius de Grote naar Konstanz en stichtte in 983 het benedictijnenklooster te Petershausen. Hij zou kruipende lammen en blinden genezen hebben door er met zijn stok naar te wijzen. Hij is overleden op 27 augustus 995 te Konstansz en werd in het klooster Petershausen bijgezet. Onmiddellijk na zijn dood werd hij als heilige vereerd, paus Callistus II sprak hem in 1124 heilig.

Patroon van gemakkelijke geboorte omdat hij met een keizersnede ter wereld kwam, zijn moeder stierf met zijn geboorte, ook patroon voor hals ziektes. Bij de Bodensee is een kerk aan hem gewijd op de Gebhardsberg. Hij wordt afgebeeld in het zwarte habijt van de benedictijnen met een staf die hij van Maria gekregen zou hebben, met tiara en doodshoofd, hij zou van paus Johannes XV het hoofd van Gregorius gekregen hebben, ook met een kerkmodel.

Deze dag heeft als zinnebeeldige bloem het schermbloemige havikskruid en de gentiaan.

Zie verder: http://www.volkoomen.nl/ en : http://volkoomenoudeherbariaenmedisch.nl/