28 juli.

Heiligen van de dag. file:///Users/niekkoomen/Sites/Volkoomen/heiligen/28 juli.htm

 

Uit saints.sqpn.com

Klik hier voor inleiding heiligen met relikwiien, biecht, aflaat, chrisma, era of tijdsbepaling, weerspreuken, bloemen.

28 juli, 12 maart, H. Innocentius I: Latijn innocens: ‘onschuldig of onbaatzuchtig.’

Naam van 13 pausen van wie de eerste heilig verklaard werd. 

Hij is geboren in Albano en regeerde als 40ste paus van 402-417 en was volgens Hironymus de zoon van zijn voorganger, paus Anastasius I. Liber Pontificalis spreekt dit echter tegen en noemt Innocentius van Albano als zijn vader. Wat zijn politiek betreft streefde hij vooral naar het uitbouwen van de macht van de kerk van Rome wat we zien in de  brieven die zijn bisschoppen van hem ontvingen. In een brief aan de Afrikaanse bisschoppen verdoemde hij de leer van Pelagius (een Britse monnik die de erfzonde verwierp en uitging van het goede in de mens) en sloot zijn aanhangers van elke kerkelijke gemeenschap uit. Hij was de eerste paus die zich ook met politiek inliet, zo onderhandelde hij bijvoorbeeld met Alarik I om de plundering van Rome te voorkomen, zij het tevergeefs. Hij stierf op 12 maart 417 en werd heilig gesproken.

Zijn plant is de vogelduizendknoop, Polygonum aviculare, de S. Innocentii herba.

De hem toegewijde bloem is het berg kruiskruid dat bij Salisbury groeit, Senecio montanus .

Uit catholicfire.blogspot.com

28 juli, H. Victor I: Latijn victor: ‘overwinnaar.’ Victoria, de Romeinse godin van de overwinning, Grieks nike. Paus en martelaar, 189-198..

Victor I komt waarschijnlijk uit Afrika, volgens Hironymus een Romein en was de veertiende paus. Datgene wat zijn pontificaat het meest kenmerkt is de officile erkenning van de bisschop van Rome als belangrijkste macht binnen de Katholieke kerk. Verder veranderde hij de officile taal van de kerk van Oud Grieks in Latijn. Een ander resultaat van zijn regeerperiode was een uniforme paasviering. Hij staat bekend om zijn intolerante houding ten opzichte van andersdenkenden en heeft menig bisschop gexcommuniceerd voor het niet steunen van zijn visie met betrekking tot Pasen. Ook de gnostiek moest het ontgelden. Dit ondanks dat christenen nog volop vervolgd werden.

 

 

Uit en.wikipedia.org

28 juli, H. Nazarius en H. Celsus van Milaan;. ‘man uit Nazareth.’

Nazarius was prediker in Milaan en doopte de knaap Celsus die hem vanaf nu steeds vergezelde en beiden werden veroordeeld en in de zee geworpen, daar wandelden ze zo weer uit. Ze trokken als missionaris in Itali, Galli en Trier en Milaan waar ze opnieuw gearresteerd werden en beiden stierven de marteldood rond 304 door onthoofding tijdens de vervolgingen onder Diocletianus.

Hun stoffelijke resten werden in 395 a 397 door St. Ambroius te Milaan gevonden, volgens Paulinus met afgeslagen hoofd, overigens ongeschonden, zelfs werd er bloed in een flesje gevonden of ze die dag vermoord waren en er geen haar van hun hoofd gekrenkt was, Lucas 21:18, en bespeurden een heerlijke geur die alle anderen geuren overtrof. De kerk waarin hij overgebracht werd, werd naar hem genoemd, S. Nazaro Maggiore. In 765 kwam een overdraging van zijn gebeente naar Lorsch.

Opvallend is dat de beide martelaars in het oosten en in het westen gevierd worden, in het oosten samen met Gervasius en Protasius. Hij zou volgens de latere legende vanwege de vervolgingen onder Nero van Rome naar N. Itali en Galli zijn gevlucht en daar met Celsus het evangelie hebben gepreekt, dan is het in het jaar 68.. Men denkt aan de plaatsnaam St. Nazaire.

Nazarius wordt meestal in de Middeleeuwen als baardig en vaak als krijger gezien, Celsius wordt altijd jeugdig voorgesteld. Nazarius is patroon van kinderen en Celsus is paardenpatroon in Luxemburg. Nazarius wordt tegen oogziektes aangeroepen omdat keizer nero tijdens hun verhoor blind werd.

Uit saints.sqpn.com

28 juli, 4 december, H. Ada:  Germaans adel: ‘adel,’ er bestaat ook een Hebreeuwse naam Ada(h): ‘versiersel of schoonheid.’ Gen. 4:19 en 36:2,4. Ook in de Griekse mythologie komt een Ada voor.

Ada was abdis van St. Julian bij Le Mans in Frankrijk op het eind van de 7de eeuw, stierf vermoedelijk in 692.

Thomas Cantipratensis vertelt de volgende legende: ‘de man van H. Ada van Belomyer was eens uitgegaan en zou lang weg blijven. Toen gebeurde het dat een melaatse die moe en afgemat voor de deur van het slot neerviel en om rust vroeg. De medelijdende Ada nam hem op en vond geen zachter bed dan die van haar man, daarin liet ze de zieke neerleggen. Nauwelijks was dit gebeurd of haar man kwam thuis en wou in zijn slaapvertrek. Daarover schrok Ada erg, toen geloofde haar echtgenoot dat zij in de kamer een andere man had verborgen. Woedend brak hij de deur open en vond, alhoewel het winter was, het gehele bed met geurige rozen bestrooid.

 

 

 

Uit www.thomryng.com

28 juli, H. Arnulf: Germaans aren: ‘arend,’ en wolf: ‘wolf, dus arend en wolf.

Anulf was in 629 bisschop van Metz. Hij was afkomstig van een Frankisch, adellijk geslacht, geboren op 13 augustus 582 en gestorven op 16 augustus 649. Hij was getrouwd met Doda, kregen drie kinderen en zo werd hij overgrootvader van Karel de Grote. Hij was een Frankische edelman die een grote invloed had op de Merovingers als bisschop. Hij diende het Austrasische hof onder Theudebert II. In 613 leidde hij met Pepijn van Landen de aristocratische opstand tegen koningin Brunhilde van Austrasi, dat leidde tot haar onttroning en de hereniging van het Frankische rijk onder Clothar II. In dat jaar werd hij bisschop van Metz. In 623 was het met Pepijn adviseur van Dagobert I. In 623 trok hij zich terug en ging naar de Vogezen. Beschermheilige van het brouwen.

28 juli, H. Raimundus Palmarius( Zansogni): Germaans, Gotisch, ragin: ‘raadլ vgl. oud-Noors regin: de beslissende of de goden, het tweede lid betekent ‘hand, bescherming of voogd,’ dus ongeveer, de sterke beschermer.

Raimundus was een vrome handarbeider, schoenmaker. Hij is geboren ca. 1140 te Piacenza en overleed daar op 28 juli 1200. Hij werd pelgrim naar het H. Land, Compostella en Rome. Hij wijdde zich vooral aan de armen en zieken, stichtte in 1178 een hospitaal te Piacenza en hielp armen, zieken, weduwen en wezen. In de stadsoorlog tussen Piacenza en Cremona werd hij opgepakt en gefolterd. Al gauw na zijn dood werd hij vereerd en er zouden wonderen aan zijn graf gebeurd zijn en werd door paus Innocentius II gecanoniseerd.

Zie verder: http://www.volkoomen.nl/ en : http://volkoomenoudeherbariaenmedisch.nl/