3 augustus.

Heiligen van de dag. file:///Users/niekkoomen/Sites/Volkoomen/heiligen/3 augustus.htm

 

uit Vlaams getijdenboek, uit www.pylgeralmanak.nl

Klik hier voor inleiding heiligen met relikwieën, biecht, aflaat, chrisma, era of tijdsbepaling, weerspreuken, bloemen.

 

3 augustus, Vinding van de H. Stefanus. Het feit van de vinding van zijn relikwien in 439 is aanleiding om nogmaals zijn persoon en voorbeeld aan onze aandacht voor te stellen.

Historisch werd zijn feestdag op 3 augustus gevierd waarop men de Vinding van zijn lichaam tijdens de regeerperiode van Keizer Honorius herdacht. 26 december is de naamdag van Stefanus oftewel St. Steven. In Limburg wordt dan volgens traditie de stevensman gegeten. Dit is een brood gemaakt van fijn meel en rozijnen en krenten. Het heeft de vorm van een bisschop en de stevensman heeft een witte, stenen pijp in zijn mond.

 

 

 

 

 

 

 

 

uit www.pylgeralmanak.nl

3 augustus, H. Lydia purpuraria: vrouw, ‘afkomstig uit Lydië’ in Klein-Azië. Zie Handelingen 16:14: ‘En een zekere vrouw, met name Lydie, een purperverkoopster uit de stad Thyatira, (Ak-Hissar) die God vereerde, hoorde toe en de Heer opende haar hart zodat zij aandacht schonk aan hetgeen door Paulus gezegd werd.’ Daarna wordt vermeld dat ze gedoopt werd. In apocriefe geschriften wordt ze beschouwd als de dochter van Jozef van Nazareth. Ze is geboren te Tyathira, Lydië. Ze was een purperhandelaarster en nam Paulus bij een missiereis gastvrij op in haar huis waarop die de ganse familie tot het christendom bekeerde. Ze wordt afgebeeld als liefdevolle vrouw die onder haar mantel zoekende kinderen beschermt. Patrones van ververs.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uit en.wikipedia.org

3 augustus, Walther van  Melrose (Walthen, Waltheof, Waldef, Walden, Wallevus of Walene) 

Een afstammeling van de Engelse adel, geboren rond 1100 als zoon van Simon, de earl van Huntingdon en Maud, (Matilda) nicht van William de Veroveraar, kleinzoon van St. Waldef van Northumbria. Al in zijn jeugd werd hij tot kerken aangetrokken. Na zijn vaders dood trok hij met zijn moeder en broer naar Schotland waar Maud huwde met koning David I, daar werd hij opgeleid en werd een geestelijke student bij St. Aelred. Hij verlangde een religieus leven en vertrok uit Schotland, kwam bij de Augustijners te Nostelle, Yorkshire rond 1130, werd abt van Kirkham in 1134, gekozen tot aartsbisschop van York in 1140, daar was koning Stephan tegen vanwege zijn banden en sympathie met Schotland. Vervolgens Cisterse monnik te Wardon, abt van Melrose in 1149, hielp St Malachy O ԍore bij zijn reizen, hielp zijn schoonvader David bij het stichten van kloosters te Cultram en Kinrose, werd voorgesteld als aartsbisschop van Saint Andrews, sloeg dat af omdat hij zich niet geschikt voelde, overtuigde St. Aelred om bij zijn gemeente te blijven. Hij was zeer behulpzaam voor de armen en aardig voor diegene die onder hem stonden. Ontving visioenen van Christus tijdens Kerst, lijdenstijd en Paasfeest, had visioenen van hemel en hel. Wonderwerker door het vermenigvuldigen van voedsel, zieken en vooral de blinden. Stierf op 3 augustus 1160 een natuurlijke dood en is begraven op het Cisterse kapelhuis te Melrose, zijn lichaam werd onbedorven gevonden in 1207, toen het weer werd weggedragen in 1240 was het vergaan.

Hij wordt als Cisterse monnik afgebeeld die knielt bij een steenrots tegen zonsopgang en herstelt het gezicht van een blinde. De mijter aan zijn voeten is een verwijzing naar zijn afwijzing van het bisschopsambt. Soms zie je hem terwijl hij de mis opdraagt en waar het kind Jezus zich uit de hostie verheft.

Met Jozef van Arimathea uit communio.stblogs.org

3 augustus, Nicodemus van Jeruzalem.

Farizesch Schriftgeleerde en lid van het Sanhedrin, de Joodse Hoge Raad, die uit zeventig man bestond en in het geheim volgeling van Jezus. In het evangelie van Johannes wordt hij drie keer genoemd. Eerst horen we van hem, als hij in de nacht met Jezus een gesprek komt voeren. Johannes 03,01-21. Naar Johannes nam hij het op voor Jezus tijdens zijn proces, Johannes 7de hoofdstuk, en hielp hij Jozef van Arimatea bij de kruisafname, balsemen en begraven van Jezus lichaam, Johannes 19,38-42.

Er is een apocrief evangelie dat zijn naam draagt, mogelijk ten onrechte. Het eerste deel ervan, de beroemde Handelingen van Pilatus (= Acta Pilati) stamt reeds uit de 4e eeuw.

In zijn beroemde boek ‘Legenda Aurea’ zegt Jacobus de Voragine op 3 augustus hoe in het jaar 415 zijn stoffelijk overschot tezamen met dat van Sint Stefanus, Gamalil en Abibas werd teruggevonden. ҈et lichaam van Sint Stefanus, de eerste martelaar, werd naar men zegt in het jaar onzes Heren 417 teruggevonden; dat was in het zevende jaar van keizer Honorius (395-423). 

Hij wordt afgebeeld bij Jezusՠkruisafname of tijdens die graflegging, vaak met de nagels in de hand waarom hij patroon van de smeden werd.

Hij is de beschermheilige van het vee, in het algemeen de runderen. Om zieke beesten beter te maken put men water uit zijn bron en vermengt dat met het veevoer.

De Indische zonnebloem, Helianthus indicus, en de purperen Rudbeckia zijn de bloemen van de dag.

Zie verder: http://www.volkoomen.nl/ en : http://volkoomenoudeherbariaenmedisch.nl/