3 juli.

Heiligen van de dag. file:///Users/niekkoomen/Sites/Volkoomen/heiligen/3 juli.htm

 

Uit www.utrechtschaak.nl

Klik hier voor inleiding heiligen met relikwieën, biecht, aflaat, chrisma, era of tijdsbepaling, weerspreuken, bloemen.

 

3 juli, H. Anatolius: Grieks anatole: ‘de opkomst van de zon,’ het oosten, ongeveer uit het morgenland.

Heilige van de dag is Sint Anatolius van Alexandrië, die niet alleen zeer vroom was, maar ook tien boeken over wiskunde heeft geschreven. Anatolius is geboren te Alexandrië. Hij was senator in zijn geboorteplaats en een van de grootste geleerde van zijn tijd op het gebied van fysica en de filosofie van Aristoteles. Fragmenten van 10 boeken over rekenkunde en een behandeling over het paasfeest tijd zijn behouden gebleven. In 268 werd hij bisschop van Caesarea in Cappadocië, nu Kayseri, en in 268 van Laodicea in Syrië toen hij op weg was naar het concilie van Antiochië. Daar werden ze gestopt door de mensen en geestelijken want Eusebius, hun bisschop, was net overleden en zagen Anatolius plotselinge aankomst als een gift van God. Hij had geen andere keus dan het te accepteren en bleef bisschop van Laodicea tot zijn dood in 283. Hij was goed voor de armen en niet geleerde mensen en zette zich neer om hen te onderwijzen. Dank zij hem was het dat in 263 veel van de inwoners gered werden van de hongersnood door ze tijdens een oorlog uit de stad te leiden. Patroon van mathematiek. Hij wordt afgebeeld met een globe en rekenboeken.

Uit listofpopes.blogspot.com

3 juli, Paus Leo II.

Hij is geboren te Sicilië en is op 28 juni 683 overleden. Hij werd tot paus gekozen op 10 januari 681 als opvolger van St. Agatho, werd niet eerder geconsacreerd tot 17 augustus 682. hij een bekende prediker die geïnteresseerd was in muziek en bekend vanwege zijn zorgen voor de armen. Hij bevestigde de handelingen van het concilie van Constantinopel die het Monothelisme verwierp en berispte daarvoor paus Honorius I dat hij dat niet deed.

 

 

 

 

 

 

Uit fr.topic-topos.com

3 juli, Gunthiern van Bretagne.

Gunthiern was een Welse prins die zijn thuisland al in zijn jeugd verliet om een kluizenaar in Bretagne te worden. (Armoracia) Op het Isle of Groie bij de mond van Bavet kreeg hij land voor een klooster van een plaatselijke heer, Grallon, die onder de indruk van zijn heiligheid was. De abdij is nu bekend als Kemperle. Hij is rond 500 gestorven.

Een bedreigde een zwerm insecten de oogst. Hertog Guerech I of Vannes die een ramp zag aankomen zond drie kerkheren om bij de heilige bemiddeling te vragen zodat de ramp over zou gaan. Gunthiern zegende wat water en vertelde hen dat ze dat over het land moesten sprenkelen. Toen ze zijn instructies opvolgden werden de insecten vernietigd.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uit en.wikipedia.org

3, 5 juli H. Zoe; Grieks voor leven.

Martelares. Echtgenote van Nicostrates, secretaris van de prefect van Rome. Ze werd met haar man door de H. Sebastianus tot de R.K.Kerk bekeerd.  Volgens Sint Sebastianus was het haar voor een zes jaar onmogelijk te spreken voor ze hem ontmoette. Toen ze hem ontmoette viel ze aan de voeten van de heilige man en door pantomime en gebaren bedelde ze om haar spraak terug te krijgen. De heilige zegende haar met het kruis en ze begon onmiddellijk te spreken en preekte over de heerlijkheid van de Heer. Ze verhaalde dat ze een visioen had toen ze geheeld werd van een engel die naast sint Sebastianus stond die een open boek had waarin alles stond wat hij gezegd had. Vele waren er getuige van en ook vanwege haar reken werden velen bekeerd. Terwijl ze een dag zat te bidden bij het graf van Petrus werd ze gegrepen en met de haren aan een boomtak gebonden omdat ze haar geloof niet wilde afzweren. Via een vuur onder haar voeten stikte ze van de rook rond 286. Ze zou gemarteld zijn onder Diocletianus

Ze wordt gehangen afgebeeld met haar haar aan een boom en een brandend vuur onder haar voeten. 

 

 

Van Vermeer uit www.essentialvermeer.com

3 / 4 juli of 19 mei = Praxedes op 21 juli, H. Prudentia: Latijn prudens: ‘vooruitziende, verstandig.’

Twee zusters uit de 2de eeuw, dochter van de H. Pudens of Pudentis. Volgens de legende was H. Petrus nog in het huis van hun vader te gast geweest. Ze zouden de lichamen van vermoorde christenen verborgen hebben in een put bij hun huis zodat ze later begraven konden worden.

Praxedes en Prudentiana werden vereerd als martelaars te Rome.

Latere legenden verbinden ze met de stichter van de oude kerk van Rome, ‘Titulus Pudentis,’ die zo ook ‘Ecclesia Pudentiana’, genoemd wordt. Legendes maken Pudentis een pupil van St. Peter en Praxedes en Potentiana als zijn dochters.

Later werd  Potentiana bekend als ‘Tudentiana de Ҭ mogelijk vanwege de ‘Ecclesia Pudentiana’, die getekend was als ‘Eccl. sanctae Pudentianaeand Pudentiana werd gelijk gesteld met Potentiana.

De verering van deze martelaars was daarom in de vierde eeuw op een bijzondere manier verbonden met ‘Titulus Pudentis.’ Rond die tijd werd er een nieuwe kerk, ‘Titulus Praxedis,’ bij Santa Maria Maggiore gebouwd en de verering van St. Praxedes was er nu speciaal mee verbonden. Haar gebeente werd in 1878 uit de catacombe gehaald en door Pius IX aan de bisschop van Munster geschonken. In 1881 werd dit overgebracht naar de Sankt Stephanskirche te Beckum en geplaatst in een kostbare, rijk versierde Westfaalse reliekschrijn uit de 13de eeuw.

Ze worden afgebeeld met mooie gewaden bij een put met in de handen ene kruik waarmee ze het bloed van de martelaars opvangen.

Uit saints.sqpn.com

3 juli, 24 juni, H. Rumold(us) (Rombauld, Rumbold of Rombaut)

Rumold, een Angelsaksische monnik werd bisschop en werkte onder St. Willibrord in Holland en Brabant. Hij werd gemarteld bij Malines, waar hij nu de beschermheer van is en zijn relikwieën rusten in een gouden schrijn bij het hoogaltaar. Zijn feest is nog steeds een grote gebeurtenis. De Romeinse martyrologia en latere legenden zeggen dat hij een Ier was en bisschop van Dublin. In de kunst wordt hij afgebeeld als een bisschop met een missionariskruis, een gebaarde man met een schoffel onder zijn voet. Hij wordt ook afgebeeld als vermoord naast een koffer geld.  Hij is rond 775 gestorven.

Digitalis purpurea is de plant van de dag.

Zie verder: http://www.volkoomen.nl/ en : http://volkoomenoudeherbariaenmedisch.nl/