3 mei.

Heiligen van de dag. file:///Users/niekkoomen/Sites/Volkoomen/heiligen/3 mei.htm

 

Uit nl.wikipedia.org

Klik hier voor inleiding heiligen met relikwien, biecht, aflaat, chrisma, era of tijdsbepaling, weerspreuken, bloemen.

 

3 mei, Feest van de Kruisvinding. Keizer Helena vond te Jeruzalem het ware kruis. Een wonderbare genezing deed het onderscheiden van de beide andere. Helena liet een prachtige basiliek bouwen op de plaats van het weervinden. Aan het einde van de vierde eeuw ontstond de overtuiging dat het kruis van Christus was teruggevonden door Helena, de moeder van Constantijn de Grote rond 324. Het was het begin van de verspreiding van ontelbare houtsplinters en van een grillige legendevorming die de gehele Middeleeuwen zou overspannen. En waar hout is, was eertijds een boom. Kon het kruis van Christus niet alleen vervaardigd zijn uit de edelste houtsoort, de levensboom? Zie Thuja. Zo werd in de twaalfde eeuw de Bijbelse biografie van het kruishout ontwikkeld, waarin Seth, Salomon en de koningin van Saba een bijzondere rol speelden.

De Kruisvinding hangt samen met het feest van Kruisverheffing, de viering van de wijding van de H. Grafkerk in Jeruzalem. Tijdens dit feest werd het H. Kruis plechtig getoond aan de pelgrims. Het feest van Kruisverheffing vindt plaats op 14 september.  Parochie van H. Kruisvinding is er in Odiliapeel en andere plaatsen. In Alkmaar is de hof van Splinter. Die naam is geassocieerd met Spinola wat ook splinter betekent. Ze hadden vermoedelijk een splinter van het kruis.

Uit www.geo.de

3 mei, H. Alexander I: Grieks, ‘de afweerder der mannen of de beschermer,’ mogelijk oorspronkelijk een Hettitische naam, koning Alaksandus, ca. 1300 v Chr., dit werd vervormd tot Alexander.

Paus van ca. 105 tot 125 over wie niets authentieks bekend is, opvolger van paus Evaristus. Rond het jaar 125 trokken op bevel van keizer Hadrianus christenvervolgers door Zuid-Europa. Al het personeel van paus Alexander I dat vrijuit toegaf christen te zijn, werd gearresteerd en door martelingen om het leven gebracht. Tijdens zijn gevangenschap zou hij de tribuun bekeerd hebben die met zijn bewaking belast was, de latere H. Quirinus van Neuss en diens dochter H. Balbina. Hij werd opgevolgd door paus Sixtus I.

Hij wordt afgebeeld in pauselijk ornaat. In zijn hand houdt hij een martelaarspalm boek, dolk en ketens als verwijzing naar zijn gevangenschap.. zeldzaam zie je hem helemaal doorstoken met spijkers of samen met H. Eventius op de brandstapel waarvan de vlammen hen niet deren. Het verhaal van zijn martelaarschap komt waarschijnlijk van een verwisseling met H. Alexander van Rome wiens feestdag ook op deze dag valt.

 

Uit stholg.blogspot.com

3 mei, Sint Otgerus of Otger, Plechelmus en H. Wiro. Feestdag van de eerste in bisdom Roermond is op 3 mei. Over de heilige Otger, een medewerker van Willibrord, is niet veel meer bekend dan dat hij heeft geleefd in de 8ste eeuw.

Wiro is in Ierland geboren. Hij werd naar Rome gezonden toen hij tot bisschop gekozen werd om door de paus gewijd te worden. Plechelmus was een priester die Wiro naar Rome vergezelde, zie 15 juli. Toen ze door Engeland reisden hebben ze door Goddelijke beschikking gezelschap gekregen van de Leviet Otgerus. Otger zou geboren zijn te Northumbria. De paus wijde Wiro na veel tegenstribbelen tot bisschop en ook Plechelmus. Wiro was bisschop van  de Deiren wat tussen de Tyne en de Humber ligt. Later zijn ze naar Frankrijk getrokken. Pepijn III schonk ze een afgelegen streek, St. Pietersberg genoemd met het klooster van St. Pieter rond 750. Pepijn had Wiro gekozen om zijn geestelijke leven te behartigen en biechtte bij hem. Hij was ook vaak aanwezig bij vergaderingen. Na een kleine koorts is hij overleden. Zijn lichaam is in de St. Pieters berg binnen de kapel van Maria begraven waar zijn graf door vele weldaden en wondertekens verheerlijkt werd.

Deze 3 heiligen worden te Roermond gevierd als patronen van die stad waar enige van hun overblijfsels bewaard worden oen hun relikwien van de St. Pieters berg, eerder Odiliaas berg genoemd, daarheen gebracht werden. In Utrecht meent men het grootste deel van Wiroՠs gebeente te bezitten. Want in de tijd van de stropende Noormannen is bisschop Hungerus met enige kanunniken naar de stad Pruim gegaan waar koning Lotharius hun het klooster van Odiliaas berg heeft toegewezen.

De Westfaalse plaats Stadtlohn heeft Otger als patroon en vermoedelijk ook als stichter van de kerk aldaar. Ook de kerk van Groningen, sinds de dertiende eeuw gewijd aan St. Maarten, had oorspronkelijk Otger als patroon.

Uit www.antiochian.org

3 mei, H. Sara: Hebreeuws ‘vorstin,’ vrouwelijk vorm van sjar: ‘vorst.’ De naam van de vrouw van Abraham. Aanvankelijk  heette ze Sarai, maar bij de aankondiging van de geboorte van een zoon moest zij haar naam veranderen, zoals in primitieve gemeenschappen dikwijls gebeurt bij verandering van levensstaat. Genesis 17:15.

Sara kon haar twee zoons niet dopen in Antiochi vanwege de vervolgingen van keizer Diocletianus, ze nam de boot naar Egypte. Een grote storm kwam er aan en ze was bang dat haar zoons ongedoopt zouden verdrinken zodat ze het zelf deed, sneed in haar borst en tekende een kruis op hun voorhoofden en over hun harten met haar bloed en doopte ze drie keer in zee in de naam van de Vader, Zoon en Heilige Geest. De storm verstilde daarop en het schip bereikte Alexandri. Ze nam onmiddellijk haar zoon naar paus Peter I voor een officile doop, maar toen hij hen wilde dopen bevroor het water. Hij doopte andere kinderen en toen hij weer bij haar zoons kwam bevroor het water weer, daarop zei hij. Ze zijn inderdaad gedoopt. Op terugweg naar Antiochi werd ze door haar man beschuldigd vanwege afgoderij met christenen die haar naar de keizer stuurde. Zij en haar twee zoons werden verbrand, mogelijk rond 303. Heilige van de Koptische kerk.

Het volg-mij-na, Orchis morio, de harlekijns orchis, is de bloem van de dag.

Zie verder: http://www.volkoomen.nl/ en : http://volkoomenoudeherbariaenmedisch.nl/