31 januari.

Heiligen van de dag. file:///Users/niekkoomen/Sites/Volkoomen/heiligen/31 januari.htm

 

Uit www.heiligen.net

Klik hier voor inleiding heiligen met relikwieen, biecht, aflaat, chrisma, era of tijdsbepaling, weerspreuken, bloemen.

31 januari, H. Johannes Bosco, (Don Bosco) Hebreeuws Johanan: ‘Jahweh is genadig,’ een veel gebruikte Joodse naam.

Johannes de Heilige is geboren in 1815 te Becchi in Italië. Zijn ouders waren arme boeren. In 1814 werd hij priester. Al spoedig werkte hij bijna uitsluitend voor de verwaarloosde jeugd te Turijn. Hij stichtte enige organisaties die zich met jeugdwerk en missie bezig hielden. Don Bosco was een geniaal pedagoog die ongekende resultaten oogstte met zijn werk. Stichter van de Orde der Salesianen, genoemd naar Franciscus van Sales, de vader der jeugd, die hij voor God wist te winnen. Ook stichtte hij de vrouwelijke tak, de dochters van Maria Hulp der Christenen. Hij stierf in 1888 en werd in 1934 heilig verklaard. Hij wordt afgebeeld met een zwarte soutane en meestal met kinderen waaronder soms Dominicus Savio.

St. Bosco scholen zijn er vele. Patroonheilige van scholieren en uitgevers.

Uit vultus.stblogs.org

31 januari, H. Marcella: Latijns van Marcus, van Mars, de oorlogsgod. Al bij de Romeinen bestond een familie Marcelli, bijvoorbeeld. Marcus Claudius Marcellus was generaal tijdens de tweede Punische oorlog in de 3deeeuw v. Chr. Het was eveneens een naam van de neef van keizer Augustus. Verschillende heiligen zijn er van deze naam.

Marcella is geboren in Rome, 330, en was afkomstig uit de Romeinse aristocratische familie Marcelli en na zeven maanden gehuwd te zijn geweest werd ze weduwe en wijdde zich daarna geheel aan de werken van vroomheid en naastenliefde. Ze omgaf zich met een groep jonge meisjes en weduwen zoals H. Fabiola, Lea en Paula van Rome, waarmee ze in gebed en ascese doorbracht en liefdadigheid beoefende. Haar geloofsleraars was de heilige Hironymus van Bethlehem die later ook haar levensbeschrijving gaf. Ze stichtte het eerste vrouwenklooster in haar woning op de Aventino. Ze is overleden in 410, enkele dagen na de verovering van Rome door de Goten onder Alarik ten gevolge van de mishandelingen die ze daarbij opliep die op haar bezit uit waren, maar dat had ze al verdeeld onder de armen. Ze kon nog in een kerk komen daar stierf daar aan de verwondingen. De exacte doodsdatum is niet bekend vanwege de inval der Goten.

Ze wordt als voorname Romeinse vrouw voorgesteld die vrouwen en een meisje (s) onderricht, een zekere Principia, een jonge maagd uit een patricirsfamilie die ze redde van de Goten, met kruis en al lezende de bijbel. Ze wordt beschouwd als de grondlegster van het kloosterlijk leven voor de vrouwen.

Uit www.heiligen.net

31 januari, 6 januari, Petrus Thomas, (Petrus Thomasius) Grieks petra: ‘rots,’ als symbool van vastheid, betrouwbaarheid, vergelijk Frans pierre: steen, en Pierre.

Petrus Thomas is rond 1305 geboren te Salles in het bisdom Perigueux. Hij werd Karmeliet te Bergerac, magister in theologie te Parijs, bisschop van Koroni in Griekenland, aartsbisschop van Kreta een tenslotte patriarch van Constantinopel, nu Istanbul, 1305-1366. Hij bemoeide zich met de vereniging van de Oosterse kerk met die van Rome en was betrokken bij de kruistocht van 1365.  Hij stierf in 1366 te Famagusta, werd heilig verklaard in 1609.

Hij wordt met de olijftak afgebeeld omdat hij vrede tussen Veneti en Hongarije, tussen Cyprus en Genua bewerkte. Verder als Karmeliet met bruin habijt, soms met een kardinaalshoed, wel met kruisvaan en vaak een harnas onder zijn kleed vanwege de kruistocht. Op zijn borst prijkt een hart met de letters MAR, van Maria. Verder komt er soms een boek en gesel bij hem voor.

 

 

 

 

 

 

 

Uit www.bedevaartweb.com

31 januari, H. Veronus, manlijke vorm van Veronica.

Hij leefde in de tijd van de invallen der Noormannen en stierf te Lembeek op 31 januari 863.

Veronus was de zoon van keizer Lodewijk de Vrome en zo een kleinzoon van Karel de Grote. Omdat hij niet wilde trouwen verliet hij op vijftienjarige leeftijd het huis en kwam na lange omzwervingen naar Lembeek en nam dienst als knecht op een pachthof.

Toen Veronus het vaderlijk huis te Mainz verliet om naar Brabant te komen vroeg zijn zuster Verona dat hij haar toch een teken zou geven waardoor zij de dag en de plaats van zijn dood zou kennen. Veronus sprak: ԯp het ogenblik dat ik sterf zullen de bomen die voor het paleis van mijn vader de koning staan door een grote stormwind omver geworpen worden. Let dan goed op naar welke kant ze vallen, in die richting zul je mijn begraafplaats vinden. Vijf jaren na zijn vertrek stierf hij en in een storm vielen alle bomen om die in Դ vallen het westen aanwezen. Verona vertrok in die richting en vond het lijk van haar broer te Lembeek. Toen hij eens een stok in de grond sloeg borrelde er terstond water uit de grond, die bron bevond zich naast de kerk van Lembeek. Veronus is patroon van Lembeek bij Halle.

Wordt als jonge man afgebeeld, meest als pelgrim met aan zij n voet een koningskroon en aan zijn staf ontspringt een bron die hij aanboorde toen hij zijn staf in de grond stak.

Hij wordt aangeroepen tegen tyfus, koortsen en hoofdpijn. Hij is patroon van de brouwers van Lembeek.

Het kruid dat aan hem is toegewijd is een soort van mos, Mnium androgynum.

 

Zie verder: http://www.volkoomen.nl/ en : http://volkoomenoudeherbariaenmedisch.nl/