4 april.

Heiligen van de dag. file:///Users/niekkoomen/Sites/Volkoomen/heiligen/4 april.htm

 

Uit jingreed.typepad.com

Klik hier voor inleiding heiligen met relikwieën, biecht, aflaat, chrisma, era of tijdsbepaling, weerspreuken, bloemen.

 

4 april, H. Isidorus van Sevilla: Grieks, waarvan het tweede deel’gԧeschenk’ betekent, het eerste deel wordt gewoonlijk in verband gebracht met de Egyptische godin Isis, dit is echter niet zeker. Isis was de Egyptische vruchtbaarheidsgodin en echtgenote van Osiris, haar verering verspreidde zich sterk tijdens de Hellenistische periode.

Hij is geboren ca. 560 te Caragena en was afkomstig van een aanzienlijke familie, zoon van Severianus en Theodora. Broer van de bisschoppen Leander en Fulgentius, bisschop van Astigi, zijn zuster Florentina die vele kloosters stichtte.

Isidorus was aartsbisschop van Sevilla als opvolger van zijn broer Leander. Hij was de stichter van scholen en kloosters met bibliotheken en zette zich in voor de wetenschappelijke vorming van de clerus. Hij wordt beschouwd als een van de eerste schrijvers van een encyclopedie, om die reden is hij patroonheilige van het internet.  Hij was een zeer geleerd man die in zijn Origines of Etymologiae in 20 delen een samenvatting gaf van de toenmalige wetenschap, biografische woordenboeken, synoniemenwoordenboeken (҄e differentiis verborum e differentiis rerum’ ‘synoniemen en kronieken. Daarnaast verschenen theologische, taalkundige en natuurhistorische werken van zijn hand. De geliefde heilige van Spanje. Hij deed veel voor de in- en uitwendige organisatie van de Kerk in Spanje, vooral na de roerig tijd na de volksverhuizing. Hij probeerde de Gotische cultuur met de overgeleverde cultuur van de Romeinse rijk te combineren. Toen hij de Gotische koning Reccared bekeerde roeide hij gelijk het Arianisme uit. Nam deel aan het concilie van Sevilla in 619 en het concilie van Toledo in 633. Bij dat concilie stelde hij seminaries verplicht bij de kathedralen, ook Hebreeuws en vrije kunsten, rechten en medicijnen werden aangemoedigd waardoor hij verantwoordelijk is voor het behoud van de klassieke kennis in Spanje. In de synode van Toledo riep hij het christendom uit tot staatsgodsdienst van Spanje. Is overleden op 4 april 636. Hij werd heilig verklaard in 1598 en in 1722 tot kerkleraar verheven. Hij is beschermheilige van de catalogus, wordt afgebeeld in bisschoppelijk ornaat of in zwart habijt met pallium. Zijn voornaamste attributen zijn een inktpot, ganzenveer en boek. Vanwege zijn preken draagt hij vaak een bijenkorf mee. Een kruis of zwaard heeft hij als patroonheilige van veldslagen, waarom hij dan ook af en toe te paard wordt afgebeeld. Soms zie je hem ook met een koningsfiguur aan de voeten wat een verwijzing is naar de verzoening die hij bewerkstelligde tussen de Gotische koning en de kerk.

Uit en.wikipedia.org

4 april,  19 juni, H. Deotatus, (Di, Didier, Dieudonn, Adodat) : Latijn: ‘voor God gegeven.’

Deodatus was kluizenaar bij Blois in de 6de eeuw, 655, ter plaatse waar later het klooster St. Dye sur Loire gesticht is.  Saint-Di-des-Vosges, meestal Saint-Di, is een gemeenschap in noordoost Frankrijk. St. Die (Deodatum, Theodata, S. Deodati Fanum) is naar de heilige Deodatus van Nevers genoemd die rond een klooster opgroeide die in de 7de eeuw gesticht werd waar hij zijn bisschoppelijk functies had opgegeven en hier terug te keren. Hij was bisschop van Nevers en heremiet, stichter van Ebersheimmunster bij Strasburg en zou ook Jointures abdij gesticht hebben. In de kunst wordt hij afgebeeld met zijn handen uitgestrekt naar donderwolken of bij het uitdrijven van kwade geesten bij een vrouw. Hij wordt aangeroepen bij regen, tegen donderstormen en kwade geesten.

 

 

 

 

 

Uit full-of-grace-and-truth.blogspot.com

4 april, H. Plato: Grieks platus: ‘sterk of breed.’ Naam van de beroemdste Griekse filosoof. Zijn eigenlijke naam was Aristocles, Plato was een bijnaam, dus waarschijnlijk ‘de breedgeschouderde.’ De platonische denkwijze heeft ook op de christelijke filosofie al vroeg grote invloed gehad. (neoplatonisme)

Plato, deze heilige is geboren ca. 735 te Constantinopel. Zijn rijke ouders stierven voor hij 13 was en werd opgevoed door een oom en behandelde veel van zijn ooms zaken. Excellente student. Godvruchtig vanaf zijn jeugd en ging weg van het koninklijk hof, bevrijdde zijn slaven, verkocht zijn goederen en gaf zijn geld aan zijn zuster en de armen. Met zijn 24ste ging hij naar de klooster te Symbolean op de Olympus, maar bleef arbeider, bad en werkte, kopieerde heilige boeken en werd na 770 abt van enige kloosters. In 775 maakte hij een reis naar Constantinopel, vestigde een klooster te Saccudion en in 794 ging hij naar zijn neef, H. Theodorus. De heerser Constantijn verstootte zijn vrouw Maria en trouwde met Theodota, een verwant van Plato. Plato en Theodorus schreven een excommunicatie tegen hem uit, verschillende priesters probeerden hem daarvan te weerhouden, hij weigerde en schold de heerser in zijn gezicht uit en werd gevangen genomen tot Constantijns dood in 797. Op de synodes van Constantinopel, 786, en Nicaea, 787, was hij een verdediger van de beeldenverering. Later leefde hij als een kluizenaar, dat vanwege de nadering van de Saracenen, en constant gebed en werk, een voet vastgeketend aan de grond met zware kettingen die hij met zijn jas bedekte als hij bezoek kreeg. In 807 werd Jozef, de priester die het huwelijk ingezegend had van Constantijn en Theodat, in zijn vorige positie hersteld wat hij een schandaal vond en dat luidkeels verkondigde. Hij werd door een troep onverschillige soldaten en valse monniken bewaakt waarna hij onterecht veroordeeld werd door een raad van bisschoppen die hem verbanden naar de eilanden van de Bosphorus voor vier jaar tot hij door de nieuwe heerser Michael I bevrijd werd. Hij ging terug naar zijn cel in leven van gebed. In 813 zag hij dat zijn einde naderde en gaf opdracht een graf te graven waar hij in ging en lag daarin en besteedde zijn laatste dagen in gebed en ontving er gasten met zijn vroegere vijand Jozef die om zijn gebed kwam vragen. Hij stierf op 19 maart 813.

 

4 april, Otto III, 36ste  bisschop van Utrecht.

Hij was van adel, van de graven van Holland. Werd eenparig door de verkiezing van de kanunniken tot bisschop van Utrecht gekozen.  Wist te schulden van Utrecht weg te werken zelfs door het verkopen van zijn vaderlijk erfdeel. In 1234 is Floris IV te Corbie in een toernooi spel doodgestoken door de lagen van de stokoude graaf van Klaarmont (Clermond) omdat zijn vrouw haar liefde aan Floris toonde en door jaloersheid ombracht. Daarop is het dode lichaam naar Rijnsburg gevoerd en werd Otto voogd over Willem II, jonker van Holland. Willem is geboren te Leiden in 1222 en toen zijn vader overleed was hij 6. Otto heeft die van Drenthe onderworpen, slot Coevorden en omliggende land veroverd en graaf Nyelle die Floris vermoord had gedwongen om op die plaats een kerk te stichten. Hij is overleden op de vierde april van 1249 en ligt in de Dom naast andere Otto’ s.

Deze Willem II heeft de dijkgraven aangesteld tot bewaring van het Rijnland. Dat zou beteken dat Holland daarvoor nooit bedijkt is geweest. Hij werd tot Roomse koning gekozen want Frederik II, zoon van Henrik IV was door Innocentius IV in de ban gedaan en afgezet. Dat zou in 1243 gebeurd zijn, het jaar erop is hij te Aken op de eerste november gekroond nadat hij die stad had veroverd.  Daar was Otto ook bij. Aken veroverde hij omdat die het met Frederikus hield die nog zes jaar zou leven en voor strijd zou zorgen want hij leefde als de gekroonde keizer en had vele aanhangers. Willem is daarna naar Luik gegaan. vandaar naar Keulen waar hij op Driekoningen door Albertus Magnus in het klooster op een deftig gastmaal is onthaald die Albertus had een deel bomen op tijd met lauw water bij een kachel besproeid zodat die net op tijd begonnen te bloeien. Hij had de takken in de eetkamer gezet met een aantal kwinkelerende vogeltjes die door dezelfde zaal gevlogen hebben zodat de Hollanders Albertus voor een man die wondere werken kon aanzagen. Hij raadde Willen aan om een klooster voor de preekhoren te stichten, wat dan gebeurde. Dat nog op een glas van het klooster te zien is. Om de gunst van de burgers te winnen heeft hij zich onder de burgers laten opschrijven, burger als beschermers van de burg of kasteel en later ook van de stad. Ook bouwde Willem een prachtig paleis te Gravenhage en heeft zijn hof naar Gravenzande gevoerd in het midden van zijn gebied. Daar heeft zijn moeder  Mathildis in 1225 een Loosduinen een abdij gesticht voor nonnen waar ze in 1267 begraven is. Ook is daar begraven haar dochter in 1266, zuster van Willem die door de verwensing van een arm vrouwtje in een keer 365 kinderen gebaard zou hebben die daar begraven en gedoopt zouden zijn (Of was dit Margareta, gravin van Henneberg?) Is verslagen in de strijd tegen de Friezen bij Hoogwoud op 28 januari in 1255.

4 april, Goeswinus, 37ste bisschop van Utrecht.

Na de dood van Otto is hij opgevolgd door Goeswinus, Goswinus, Gosubinus of Gosewinus uit een adellijk geslacht van de heren van Amstel. Hij was proost van de St. Jans kerk en een zachtmoedig man die zich aan kerkelijke zaken weinig gelegen liet liggen. Men zegt dan ook dat hij zijn zaken niet goed verzorgd heeft en mogelijk heeft hij zijn waardigheid neer gelegd na 1 of 2 jaar. Hij stond ook niet goed te boek bij koning Willem vanwege zijn bloedverwanten, de heren van Amstel en zou daarop deken geworden zijn te Keulen waar hij ook begraven is.

De schone keizerskroon is hem gewijd, Fritillaria imperialis. 

Zie verder: http://www.volkoomen.nl/ en : http://volkoomenoudeherbariaenmedisch.nl/