5 november.

Heiligen van de dag. file:///Users/niekkoomen/Sites/Volkoomen/heiligen/5 november.htm

 

uit www.traditions-monastiques.com

Klik hier voor inleiding heiligen met relikwien, biecht, aflaat, chrisma, era of tijdsbepaling, weerspreuken, bloemen.

 

=5 november, H. Elisabeth: Hebreeuws, uit Elisjeba: ‘God heeft gezworen, God is mijn eed of God is degene bij wie ik zweer.’ Sommige namen staan onder invloed van Germaanse namen als bert.

Naam van de vrouw van Zacharias, moeder van Johannes de Doper.

Elisabeth was volgens het evangelie van Lucas een afstammeling van Aaron, de vrouw van Zacharias en moeder van Johannes de Doper, tante van Maria. Elisabeth en haar man worden beschreven als rechtvaardige en vrome mensen. Een engel kondigt aan Zacharias aan dat hij een zoon zal krijgen. Op dat moment waren hij en Elisabeth al op hoge leeftijd gekomen. Na die aankondiging werd Elisabeth zwanger, en zij verbergt zich vijf maanden lang. Ze zegt hierover: ‘zo heeft de Heere aan mij gedaan in de dagen, waarin Hij op mij neerzag om mijn smaad onder de mensen weg te nemen.’ In de zesde maand van haar zwangerschap kondigt een engel aan haar nicht Maria aan dat ook zij zwanger zal worden. Daarna reisde Maria naar Elisabeth toe, en bleef daar drie maanden. Op het moment dat Elisabeth Maria hoort aankomen, sprong het kind op in haar schoot en werd ze vervuld met de Heilige Geest. Ze zegt dan tegen Maria: De meest gezegende ben je van alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van je schoot! Wie ben ik dat de moeder van mijn Heer naar mij toe komt? Toen ik je groet hoorde, sprong het kind van vreugde op in mijn schoot. Gelukkig is zij die geloofd heeft dat de woorden van de Heer in vervulling zullen gaan.ՠDe zegeningwoorden van Elisabeth worden ook in het Ave Maria (het wees gegroet) gebeden. Deze komen na de begroetingsvers van de Aartsengel Gabriel (Ave Maria, vol van genade, de Heer is met U) en vr de verzen van de gemeenschap of de gelovige (Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons, zondaars, nu en in het uur van onze dood).Schutspatrones van de houtzagers die haar vanwege haar geduld aanriepen tijdens het zagen van grote houtstammen.

=5 november, H. Zacharias: Hebreeuws Ԋahweh gedenkt of herinnert Zichլ de vorm met s is Grieks van het N.T.. In het O.T. komt de naam voor onder meer als die van een koning van Israël, zoon van Jerobeam II, 2 Koningen 15, en van een van de kleine profeten, (het voorlaatste boek van het O.T.) In het N.T. Lucas 1 is Zacharia de vader van Johannes de Doper.

Zacharias was volgens het Lucas evangelie een priester in de lijn van Abia, de man van Elisabeth en de vader van Johannes de Doper. Hij leefde ten tijde van Herodes, koning van Juda.

Lucas karakteriseert Zacharias en Elisabeth als rechtvaardig voor God en onberispelijk. Ze leefden naar alle geboden en eisen van de Heer. Zij waren kinderloos, omdat Elisabeth onvruchtbaar was, en ze waren op hoge leeftijd gekomen. Zacharias werd door het lot aangewezen om als priester dienst te doen in de tempel. Hij moest daar het reukoffer binnen brengen. Toen hij daar binnen was verscheen de engel Gabril aan hem. Zacharias was bang voor de engel, maar de engel zei tegen hem niet bang te zijn. Hij zou een zoon krijgen die vervuld zou zijn met de Heilige Geest en de wegbereider van de Heer zijn. Zacharias vroeg de engel waaraan hij dit kon weten. De engel antwoordde dat Zacharias niet zou kunnen spreken tot de dag van de geboorte van zijn zoon. Dit was inderdaad het geval en toen hij de tempel weer uitkwam was hij niet in staat om de menigte toe te spreken die zich daar verzameld had. Toch begrepen zij dat hij een visioen had gezien. Zacharias bleef inderdaad stom en Elisabeth werd zwanger. Toen Elisabeth een zoon gebaard had wilden de buren het kind op de achtste dag besnijden en het de naam Zacharias geven, naar zijn vader stond er echter op dat het kind Johannes genoemd zou worden. Men vroeg Zacharias om een beslissing te nemen. Hij vroeg om een schrijftafel en schreef de woorden: Ԋohannes is zijn naamծ Op dat moment werd hij verlost van zijn stomheid en werd hij vervuld met de Heilige Geest. Hij sprak de profetie die bekend is geworden als de lofzang van Zacharias.

Hij wordt meestal afgebeeld met een wierookvat bij het altaar terwijl een engel hem de geboorte van een zoon aankondigt. Herodes zou Zacharias hebben laten doden omdat de kleine Johannes aan de kindermoord ontsnapt was.  Omdat zijn gestolde bloed onuitwisbare vlekken op de tempelvloer achterliet werd Zacharias in de middeleeuwen aangeroepen tegen bloedingen.

Ze hebben als symbool de vuurpijl, Kniphofia uvaria, en Polygonum aubertii.  

Zie verder: http://www.volkoomen.nl/ en : http://volkoomenoudeherbariaenmedisch.nl/