8 oktober.

Heiligen van de dag. file:///Users/niekkoomen/Sites/Volkoomen/heiligen/8 oktober.htm

 

Uit www.marypages.com

Klik hier voor inleiding heiligen met relikwieën, biecht, aflaat, chrisma, era of tijdsbepaling, weerspreuken, bloemen.

 

8 oktober of 23 juli, St. Birgitta. Oorspronkelijk een Zweedse naam.

St. Birgitta van Zweden is geboren rond 1303 te Finstad, bij Uppsala als ‘Birgirs dochter’, de dochter van prins Birger: helper.’ Birger Persson was een adellijke rechter te Finsta, zuidoosten van Uppsala. Ze stamde uit de eerste geslachten van het land en werd vroom opgevoed. Ze had vanaf haar zevende jaar visioenen van de gekruisigde. Verloor vroeg haar moeder en huwde in 1316 met de 18jarige adellijke Ulf Gudmarson. Uit dit huwelijk ontsproten acht kinderen. Een van deze kinderen, Catharina van Zweden, is ook heilig geworden. Maakte met haar gemaal rond 1341-43 een pelgrimstocht naar Santiago de Compostella waarop Ulf intrad bij de cistercinzers. Birgitta begon haar leven als actieve religieuze pas toen haar echtgenoot in 1344 overleed. Ze deed strenge boetedoeningen, de visioenen vermeerderden, die werden aan haar door de Heer zelf geopenbaard. Deze visioenen leggen een grote nadruk op het lijden van Christus en de deelnam, daaraan door de biddende gelovigen. Stichtte in 1363 te Wadstena een nonnenklooster orde van de Allerheiligste Verlosser, beter bekend als Birgittinessen en Birgittijnen bij wie het lijden van Christus centraal stond, de laatste stierf al snel uit. Zij zelf werd echter niet in de orde opgenomen maar ging naar Rome waar ze een gasthuis voor Zweedse bedevaartgangers en studenten liet verrijzen. Bemoeide zich ook met de kerkpolitiek want ze vond dat de paus uit Avignon naar Rome moest terugkeren. Daar waren vele Franse kardinalen tegen. Uiteindelijk zou H. Catharina van Siena die wel voor elkaar krijgen. Ze overleed aldaar de 23ste juli 1378. Haar stoffelijk overschot werd naar Zweden gebracht en in het klooster Wadstena ter aarde besteld. Haar heiligverklaring geschiedde in 1391 door Bonifatius VIII en in 1415 door de kerkvergadering te Constanz. Veel opzien baarden de ‘Revelationes sanctae Brigittae’ die openbaringen had ze zelf geschreven, die in 1488 het eerst te Rome en later bij ons gedrukt zijn.

Zweedse heilige, hoog begaafd en een der grootste figuren uit de Middeleeuwen.

Ze wordt afgebeeld in met een of meer boeken, soms met een hart met kruis op 1 ervan, vaak zie je bij haar een engel die haar influistert wat ze moet schrijven. Ze heeft een bruin habijt aan, de hoofdbedekking is apart, over de zwarte sluier wordt een wit linnen gedragen in de vorm van twee kruisende beugels met daarop 5 druppels die naar de wonden van Christus verwijzen, vandaar de naam vijfwondenkroon. Verder heeft ze een abdisstaf, boek, ganzenveer, inktpot, kaars en een hart met rood kruis of IHS, naar haar intense aanbidding van Christus. Een kroon of wapenschild verwijzen naar de banden met het Zweedse koningshuis. Ook zie je haar wel geknield met rozenkrans en kruisbeeld in de hand terwijl een kruis dragende Christus verschijnt en haar de poort van de hemel toont als verwijzing naar haar visioenen. Soms zie je de duivel vluchten voor haar kruisteken.

Patrones van pelgrims en wordt zo ook voorgesteld met pelgrimsstaf en reistas. Wordt aangeroepen voor een goed stervensuur.

Uit www.vanderkrogt.net

8 oktober, H. Amor van Maastricht.

Een heilige leek die in de 4de eeuw in Maastricht leefde. Volgens de legende was Sint Amor een diaken of priester afkomstig uit Aquitanië (Frankrijk). Bezocht als pelgrim Rome en vestigde zich - op een in Rome op het graf van Petrus verkregen aanwijzing om naar de door Servatius van Maastricht gekerstende streek te trekken. Hij preekte in Lotharingen en Brabant en vestigde zich op latere leeftijd als kluizenaar in Munster Bilzen (België). Van daar uit ondernam hij regelmatig pelgrimstochten naar het graf van Sint Servaas. Ook betrok hij in de nabijheid van de Sint Servaaskerk een ‘kluis.’ Tijdens zijn laatste pelgrimstocht overleed Sint Amor in Maastricht.

Hij werd begraven in een kapel, die op het huidige plein werd gebouwd op de plaats van genoemde kluis. In 850 werden zijn stoffelijke resten overgebracht naar de Sint Landrada kerk te Munster Bilzen. Het kapelletje werd in de tweede helft van de 17e eeuw wegens bouwvalligheid afgebroken om plaats te maken voor de moesmarkt, op 27 april 1654 besloot de gemeenteraad: ‘te laeten paveyen de plaetsche van St. Amors capelle ende te adapteeren tot eenen groenmerckt.’

Hij wordt als priester afgebeeld met boek en soms een kerkmodel, soms als kluizenaar.

 

Uit sainteliaschurch.blogspot.com

8 oktober, H. Simeon van Jeruzalem; Griekse variant van Simeon; hangt samen met het Hebreeuwse werkwoord ‘jemahՠ= ‘horen, luisteren’, enz. (verwant met Sem; vgl. Semieten = nakomelingen van Sem). Of ‘verhoren’ of ‘God heeft gehoord’, of’ God heeft (ons gebed om een kind) verhoord,’ zelfs ‘dit kind zelf is) het bewijs dat God ons heeft verhoord.’ Of de naam kan ook de bijbetekenis hebben van ‘de horende,’ ‘de luisteraar,’, ‘toehoorder, ‘gehoorzame, ‘oplettende’,, of over wie veel gehoord wordt, ‘beroemd, roemvols,’ Letterlijk genomen is ook mogelijk een afleiding van het Grieksesimos,’ waar de Griekse naam Simoon, ‘vandaan komt = ‘met stompe of grote neus.’

Na 400 dagen na de geboorte van een zoon moest een vrouw naar de Joodse wet een reinigingsritueel ondergaan waar een paar duiven geofferd worden en het kind in de tempel wordt gedragen. Toen Maria, Jozef en Jezus voor dit doel naar de tempel gingen kwam er een oude man naar voren die in het kind de lang verwachte Messias herkende. De H. Geest had Simeon voorspeld dat hij niet eerder zou sterven voor de hij de ‘gezalfde des heren, ‘had gezien. Hij nam het kind in zijn armen en zei; ‘Deze jongen zal velen in Israël ten val brengen of laten opstaan. Hij zal een omstreden teken zijn.’  Lucas 2: 34. Daarna voorspelde hij Maria een aandeel in zijn lijden; ‘ook door uw ziel zal een zwaard gaan.’ Lucas 2: 35. Die uitspraak leidde later tot de voorstelling van Maria als Moeder der Smarten.

Simeon wordt afgebeeld als grijsaard met het kind Jezus in zijn armen, soms met witte lelie of schriftrol. Wordt aangeroepen door echtparen die kinderen willen.

Malva alcea is zijn kruid. ԉn het Nederduits is dit kruid Sigmaerts-cruydt genoemd, in het Hoogduits ook Sigmaers kraut of Sigmundtwurtz. Sommige noemen het in het Latijn Herba Simeonis, dat is klein Sigmaartskruid.’  Duitse Ogenpappel of Augenpappeln, Sigmarswurz  of Siegmundwurz en wordt zo genoemd naar Simeon die de Heer had gezien, vandaar dat de plant goed is tegen oogzeer. Nauwelijks is Christus op aarde verschenen of Simeon noemt Hem het Licht tot verlichting van de heidenen. (Lucas 2: 32)

Uit saints.sqpn.com

8 oktober, H. Demetrius van Sirmium: Grieks: ‘zoon van Demeter,’ godin van de aarde, van de landbouw, uit da-mater, ‘moeder van de aarde.’ De naam zien we in Handelingen 19 als die van de zilversmid die zich tegen de prediking van Petrus verzette omdat hij vreesde dat hij zijn zilveren Artemis tempels niet meer kon verkopen.

Ook de naam van een heilige die vooral in de Oosterse kerk vereerd wordt. (Russisch Dimitry) Hij kwam uit een Christelijke familie en werd rond 280 geboren. Hij was net zoals zijn vader officier in het Romeinse leger. Of volgens de legende een proconsul van Achaje, Griekenland, en werd gemarteld onder keizer Diocletianus rond 306.

Hij wordt vooral vereerd te Thessaloniki, de plaats waar hij gemarteld werd en waar een kleine kerk voor hem gebouwd werd via de synode van Milaan, in de 5de eeuw werd het een basiliek.

Ageratum is de bloem van haar dag.

Zie verder: http://www.volkoomen.nl/ en : http://volkoomenoudeherbariaenmedisch.nl/